6 nov 2014

ID06 Kompetensdatabas för ökad säkerhet på bygget

ID06 – för obligatorisk närvaroregistrering på arbetsplatsen – är i dag ett välkänt verktyg för att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt för att stärka den sunda konkurrensen inom byggsektorn. Nu går vi vidare med funktionalitet för att ytterligare stärka säkerhetsarbetet på landets arbetsplatser.

Genom att koppla samman individens ID06-kort med dennes utbildningsbevis i en databas – ID06 Kompetensdatabas – försvåras ytterligare för obehöriga att kunna komma in på arbetsplatserna och skada sig själv och andra.

Platschefen får en god överblick över samtliga medarbetares utbildningsbevis, även för de underentreprenörer som vistas på arbetsplatsen. Branschen har tills nu saknat ett modernt och effektivt verktyg för detta, vilket inneburit ett svårt och tidsödande arbete.

För medarbetarna själva är det enkelt att med hjälp av sitt ID06-kort få ut en förteckning över sina personliga utbildningsbevis som har registrerats i kompetensdatabasen.

Genom ID06 Kompetensdatabas synliggörs de seriösa företagens investering i utbildade medarbetare och den sunda konkurrensen ökar. Genom att veta vem som har en specifik utbildning kan företaget säkerställa att arbetsmoment utförs av medarbetare med rätt kompetens, vilket minskar risken för olyckor och tillbud.

I första versionen koncentrerar vi oss på att samla relevanta och styrande utbildningsbevis inom arbetsmiljöområdet i kompetensdatabasen. Genom ID06-kortet kan utbildningsbevisen kopplas till rätt person och en kontroll kan göras på ett säkert och enkelt sätt. Det krävs en inloggning, som erhålls efter godkänd ackreditering för företaget, för att se samtliga medarbetares registrerade utbildningsbevis på företaget eller ute på arbetsplatsen.

Endast ackrediterade utbildningsbolag och företag kommer att kunna registrera utbildningsbevis i det de utbildar i, vilket borgar för att registrerade utbildningsbevis uppfyller de krav som finns enligt lagar och föreskrifter. Ansökande företag kontrolleras av Sveriges Byggindustrier innan registrering kan göras.

All information i ID06 Kompetensdatabas hanteras enligt kraven i Personuppgiftslagen PuL.
Sekretessavtal för personal som kommer att arbeta med kompetensdatabasen samt affärsavtal med sekretessreglering upprättas med alla som ackrediteras inom ID06 Kompetensdatabas, allt för att värna den personliga integriteten.

I december i år beräknas www.id06kompetensdatabas.se vara öppen för företag som vill ansöka om att bli ackrediterade enligt ID06 för att läsa alternativt registrera utbildningsbevis. Ansökan görs på hemsidan och där finns även avtal som ska skrivas under och skickas in, tillsammans med uppgifter om övriga handlingar som ska bifogas till ansökan.

Artikeln publicerades: 2014-11-06