ID06 Loggningsindex

Utgångspunkten för ID06 Loggningsindex är att fastställa individers arbetspass och bedöma hur in- och utloggning har hanterats i en personalliggare. Ett arbetspass är närvaron av en individ på en arbetsplats under en arbetsdag (13 timmars period). Under ett arbetspass representerar individen ett företag.

Om samma individ använder olika ID06-kort utställda av olika företag under samma tidsperiod
(13 timmar) så räknas det som olika arbetspass.
Om en person arbetar på flera arbetsplatser under samma dag (använder samma ID06-kort) så räknas det som olika arbetspass.

Det är den unika kombinationen av en individ, ett företag, en arbetsplats och en arbetsdag som är ett arbetspass.

Ett korrekt hanterat arbetspass förväntas inledas med en IN-loggning och avslutas med en
UT-loggning och det är denna princip som ligger till grund för beräkning av ID06 Loggningsindex. Inom ramen för principen följer ett antal tillämpningsregler i syfte att korrekt kunna identifiera ett arbetspass och hantera naturliga avvikelser.
 

Arbetspass

Som utgångspunkt antas ett arbetspass ske inom en 13 -timmars period under en kalenderdag.
Om beräkningen stöter på en till synes ”löst” hängande IN-loggning så letar beräkningen efter en matchande UT-loggning dygnet efter. Denna UT-loggning måste uppfylla kravet på att vara inom 13 timmar från första IN-loggning dygnet före. Om en sådan UT-loggning påträffas så påförs den till föregående dag och bildar tillsammans med IN-loggningen ett komplett arbetspass.

Begränsningen av ett arbetspass till 13 timmar följer av arbetstidslagens krav på att alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar. Beräkningsmässigt innebär detta att ett arbetspass som i verkligheten har pågått längre än 13 timmar kommer klassificeras som två bristfälliga arbetspass.
 

Tillämpligt undantag flera loggningar under kortare tid

Om flera loggningar från samma individ på samma arbetspass sker under en kortare tidsperiod
(30 sek) ska korrekt IN- alternativ UT-loggning godkännas i mätningen. Detta för att hantera om individen korrigerar ett misstag direkt i samband med IN- eller UT-loggning.
 

Integritet

Beräkningen av ID06 Loggningsindex utgår från insamlade data från Sveriges alla större arbetsplatser. All beräkning sker med pseudonymiserad information vilket innebär att man i beräkningen inte kan identifiera en enskild individ eller ett företag. Beräkningens resultat lagras sedan på aggregerad företagsnivå.

• Den enskilda individens ID06 Loggningsindex redovisas aldrig utan lagring sker på aggregerad företagsnivå.
• All lagring av data sker på pseudonymiserad nivå och avkodas i samband med att ett företag aktiverar ID06 Stamp Rapport+.
 

Bakgrund

ID06 utgångspunkt avseende IN- och UT-loggning utgår från vad som anges avseende entreprenörens skyldigheter samt att individers in- och utloggningar skall göras i direkt anslutning till att ett arbetspass påbörjas respektive avslutas.
I en rättslig vägledning avseende personalliggare rörande fordonsserviceverksamhet angavs att personen vid kortare avvikelser från arbetsplatsen inte behövde skriva ut sig i personalliggaren.

Avseende Entreprenörens skyldighet framgår det i information från Skatteverket att:
”Dessutom är du ansvarig för att det varje dag som någon är verksam på arbetsplatsen förs in när personen har börjat respektive slutat sitt arbetspass. Uppgifterna ska föras in direkt – inte i förväg eller efterhand. De ska också vara kopplade till personens identifikationsuppgifter.” (Skatteverket)

Det framgår vidare av 9 kap. 5 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) att:
”2. namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för personer som är verksamma i näringsverksamheten, samt
3. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.
Uppgifterna i första stycket 2 och 3 ska avse varje verksamhetsdag och ska dokumenteras i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas och avslutas.”

Av ytterligare Rättslig vägledning från Skatteverket framgår att:
Utgångspunkten är att en person ska dokumenteras i personalliggaren i den verksamhetslokal där hen är verksam under det aktuella arbetspasset. Personer som under ett arbetspass gör kortare avvikelser från näringsverksamhetens ordinarie verksamhetslokal, t.ex. för att åka och inhandla något till verksamheten eller för att provköra en bil som har servats, behöver inte skriva ut sig ur personalliggaren. (Skatteverket)