Hur kan vi hjälpa dig?

ID06 Bolagsdeklaration

Anslut till ID06 Bolagsdeklaration

 • Hur ansluter jag mitt bolag till ID06 Bolagsdeklaration?

  Är ert bolag redan anslutet till ID06? Då kan ni följa instruktionerna i filmen och följa stegen hur ni ansluter er till ID06 Bolagsdeklaration.

Användare & behörigheter

 • Hur lägger jag till en administratör i ID06 Portalen?

  1. Logga in i ID06 Portalen
  2. Välj ”företagsnamn” i översta högra hörnet
  3. Klicka sen på ”Användarhantering”
  4. Lägg till ny administratör och medarbetarens mailadress.

 • Hur lägger jag till en ny användare av Bolagsdeklaration?

  Nya användare läggs till genom att klicka på ”Användarhantering” i företagsmenyn och därefter välja ”+ Lägg till användare”.

  Antingen kan du lägger till en användare i taget genom att ange deras e-postadress alternativt anger du en lista med e-postadresser till flera användare.

  De tillagda användarna kommer att få en inbjudan med länk till ett formulär där de får fylla i sina användaruppgifter. Därefter kommer de få identifiera sig.

 • Vem kan lägga till nya användare av Bolagsdeklaration?

  Alla administratörer kan lägga till nya användare och projektmedlemmar till de projekt som företaget har tillgång till

 • Hur ska vi bjuda in en konsult som arbetar åt vårt företag i ett projekt?

  Antingen kan konsulten kopplas till ert företagskonto eller till konsultföretagets företagskonto. Det beror på vilket avtalsförhållande som råder mellan konsulten och er som klient, se nedan.

  Konsulten ska kopplas till klientens företagskonto
  Konsulten har ett användarkonto kopplat till ert företagskonto. Konsulten ska därefter ges behörighet till Bolagsdeklaration. Därefter lägger ni till konsulten genom att söka fram hen och lägga till hen som projektmedlem i de projekt konsulten ska ha tillgång till.

  Notera att en enskild konsult kan knytas till flera företagskonton om hen arbetar åt flera klienter. Här är den enskilda konsulten att betrakta som anställd i klientens företag.

  Konsulten ska kopplas via konsultföretagets företagskonto
  I det fallet ska konsulten ha ett användarkonto kopplat till det företag där hen är anställd. Då måste konsultföretaget först läggas till i projektet som ”ID06 Administratör”
  och ange personen/konsulten som kontaktperson för konsultföretaget. Notera att konsulten även behöver få behörigheten ”Bolagsdeklaration” av sitt konsultföretag.

  Om konsultföretaget inte har en licens för Bolagsdeklaration måste de först skaffa en sådan licens/(För närvarande ges testmöjligheter av licens för Bolagsdeklaration.)

  Notera att konsultföretaget kommer att läggas till i projektet som vilken leverantör som helst och det kommer genereras en företagsrapport på konsultföretaget.

  Eftersom konsultföretagets konto nu är knutet till projektet, kommer konsultföretaget att se all information på projektet, vilket innebär att de tar kreditupplysningar för enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, precis som klienten gör. (ändra till Detta i sin tur medför att konsultföretaget anges på eventuella omfrågekopior.)

 • Hur massimporterar jag användare?

  Klicka på ”+ Importera e-postadresser” och kopiera-klistra in en lista med e-postadresser i textfältet.
  E-postadresserna måste separeras med kommatecken eller semikolon. Välj behörighetsnivå och skicka därefter inbjudan. Samma behörighetsnivå kommer gälla alla användare i listan.

 • Kan personer från andra företag läggas till som användare eller administratörer?

  Ja, se ”Hur blir jag användare i ett specifikt projekt”

 • Vilka behörigheter har en administratör?

  Lägga till nya användare, redigera behörigheter och ta bort användare. Notera att administratören är administratör för hela ID06 kontot och inte enbart Bolagsdeklaration.

 • Vilka behörigheter har en projektmedlem?

  Som projektmedlem kan du hantera vilka företag som ska bevakas, bygga leveranskedjan, skriva ut projektrapport, lägga till och ta bort leverantörer.
  Du kan bjuda in andra projektmedlemmar till projektet. Dessa kan vara från den egna organisationen eller från en extern part.

 • Hur blir jag användare i ett specifikt projekt?

  1. Om du redan är ”användare” av Bolagsdeklaration: Då kan en projektmedlem eller administatör från ditt företag lägga till dig som projektmedlem i projektet

  2. Om ditt företag är ett ID06 ”registrerat användarföretag” men du saknar användarbehörighet till Bolagsdeklaration: En administratör för ditt företag kan tilldela dig användarbehörighet. Därefter kan du bjudas in till ett specifikt projekt av en administratör eller en befintlig projektmedlem i projektet. Det kan vara både interna projekt och projekt upplagda av andra företag.

  3. Om ditt företag inte är ett ID06 anslutet företag så måste det först bli ett användarföretag. Se därefter punkt 1 och 2.

 • Finns det någon behörighet som bara kan titta in i projektet men inte göra något?

  Nej det saknas för närvarande.

 • Var kan jag se vilka som är administratörer?

  Är du själv administratör i serviceportalen på ert företagskonto så kan du se alla behörigheter under ”Användarhantering”.
  Är du projektmedlem så finns uppgift om samtliga projektmedlemmar och administratörer i respektive projekt, se flik ”Projektmedlem”.

 • Vilka företagsroller och individuella roller finns det?

  I Bolagsdeklaration har användare olika behörighet beroende på om man är administratör eller vanlig användare. Alla användare från ett  företag har samma projektroll i Bolagsdeklaration.

  Skillnaden mellan administratörer och vanlig användare är att administratörer kan se alla projekt som företaget har skapat samt alla projekt där företaget har rollen ”Huvudentreprenör” eller ”ID06 Administratör” i en extern klients projekt.
  Övriga användare kan enbart se de projekt som de själva skapat eller där de är tillagda som projektmedlemmar.

Terminologi

 • Arbetsplats ID

  Byggherren har en skyldighet att anmäla alla byggen, med något undantag, som överskrider fyra prisbasbelopp till skatteverket.
  Anmälan genererar ett så kallat arbetsplats ID. Läs mer om detta på Skatteverket.se

 • Besökare

  Begreppet har endast funktionalitet då projektet knutits till ett arbetsplats-ID samt aktiverats.
  Besökare är de företag som har varit inne på arbetsplatsen och registrerat sina ID06 kort i personalliggaren men vid tidpunkten för första registreringen i personalliggaren var företaget inte föranmält (tillagt i leverantörskedjan).
  Läs mer under ”Integration Mitt ID06”.
  Notera att det kommer att stå ”Besökare” även för de som inte kan knyta ett projekt till Mitt ID06 (personalliggare). Listan  kommer alltid att vara tom i det fallet.

 • Beställare

  Beställare är den som själv eller på uppdrag av någon, t.ex.  staten beställer tjänster och varor.
  Byggherrar är en slags beställare.

 • Betalningsanmärkning

  Det är kreditupplysningsföretagen som registrerar betalningsanmärkningar. Dessa kan dels delas upp i ansökningar om betalningsföreläggande, vilka i sin tur kan vara pågående eller avskrivna. Både pågående och avskrivna ansökningar visas för två år och innevarande år.
  För enskilda firmor finns ett undantag eftersom de hanteras som privatpersoner och därför inkluderas inte betalningsansökningar för enskilda firmor.

  I betalningsanmärkningar ingår också de ansökningar som lett till utslag eller fastställts. Dessa visas i tre år för enskilda firmor respektive fem år för övriga företagsformer.

 • Betalningsansökan

  Betalningsansökan är en ansökan till Kronofogden om att få en fordran på ett företag beslutad/fastställd. Denna kan därefter bli fastställd antingen genom att gäldenären inte har några invändningar eller genom ett domslut som har vunnit lagakraft.

 • Ej länkade leverantörer

  En leverantör som det inte finns behov av att bevaka i en leverantörskedja kan läggas i en lista. Denna lista kallas i ID06 Bolagsdeklaration ”ej länkade leverantörer”.
  Här kan även leverantörer som eventuellt kommer att finnas på en arbetsplats läggas till bevakning i förebyggande syfte.
  Kom ihåg att rensa dina ej länkade leverantörer med jämna mellanrum. Använd funktionalitet att flytta en leverantör från ej länkade leverantörer till leverantörskedjan när detta är fallet.

 • Föranmälan

  ID06 använder dessa begrepp för att öka förståelsen i ett specifikt förhållande t.ex. kan det stå – underleverantören omfattas av samma kravställning som leverantören.
  Detta är endast begrepp och tilldelas ingen speciell roll eller behörighet i systemet.

 • Föranmäld leverantör, Föranmälan

  Företag som lagts till i leverantörskedjan i ett projekt betraktas som föranmälda leverantörer.
  Avtalsförhållande mellan inköpande företag och leverantör är kända och ansvarig för hanteringen i projektet har lagt till leverantören för bevakning.

  Bolagsdeklaration definierar ett företag som lagts upp i projektets leverantörskedja som ett föranmält företag.
  Kännedom ska finnas om förhållandet mellan det inköpande företaget och dess leverantör

 • Företagsform

  Begreppet företagsform används även när det handlar om organisationsformer.

 • Företagskonto

  Företagskonto finns i dagsläget endast per organisationsnummer. Behörigheten är individuell.
  Sköter du flera företags Bolagsdeklaration växlar du lätt till ett annat företagskonto genom att gå till namnet på det företag du för tillfället är inne i. Se högst upp på sidan till höger. Där väljer du ”Byt företagskonto”.

 • Företagsrapport

  Företagsrapport är det begrepp som används där all information som finns för leverantören visas. Se företagsrapportens ingående delar under Rapportförståelse.

 • ID06 Administratör och huvudentreprenör

  Eftersom en klient kan bjuda in andra företag i projektets topphierarki, (byt till vilka också kan administrera ID06 Bolagsdeklaration, så har dessa fått två olika begrepp i gällande version: ID06 administratör och huvudentreprenör.

  Inom byggsektorn är detta ofta en huvudentreprenör, men det kan också vara en sidoentreprenör eller konsult som administrerar Bolagsdeklaration. Dessa företag kan för förtydligande läggas till som antingen huvudentreprenör eller ID06 administratör. Båda dessa begrepp ges samma behörigheter.

  För användning av Bolagsdeklaration i andra branscher än bygg så rekommenderas begreppet ID06 administratör dvs. det bolaget är med och administrerar ID06 verktyg, Bolagsdeklaration.

 • Inköpande leverantör

  Det bolag som har upphandlat en tjänst eller varor från en leverantör/entreprenör.

 • Klient

  Klienten är den som startar ett projekt och är kund till ID06 avseende Bolagsdeklaration. Klienten ligger alltid överst i leverantörskedjan.
  Alla företag kan använda sig av ID06 Bolagsdeklaration och därmed vara klient.

 • Kontrollbalansräkning

  En kontrollbalansräkning ska upprättas då misstanke finns om att halva företagets aktiekapital är förbrukat d.v.s. då det egna kapitalet är mindre än 50 % av aktiekapitalet.

  Detta kan uppstå när som helst under räkenskapsåret vilket bör upptäckas av leverantörens egen förvaltning.

  Det ligger bl.a. under en revisors uppgift att granska om en sådan situation uppkommit under granskningsperioden. Notera att revisors uttalande i årsredovisningen även ska omfatta tiden fram till dess att årsredovisningen lämnas in till bolagsverket.

  Vid en kontrollbalansräkning ska man uppta verkliga värden dvs. marknadsvärden på skulder och tillgångar för att avgöra om aktiekapitalet verkligen har förbrukats till hälften. Om så är fallet ska företaget besluta om likvidation eller ansöka om rekonstruktion.

 • Leverantör och entreprenör

  ID06 benämner samtliga leverantörsled under beställaren som leverantörer. Leverantörsbegreppet innefattar begreppet entreprenör.

 • Leverantörskedja

  Leverantörskedja används som begrepp i Bolagsdeklaration för att beskriva förhållanden mellan inköpande leverantör och leverantörer i flera led, så väl vertikala som horisontella, inom ett projekt.

 • Projekt-

  Begreppet status används i två sammanhang.

  ID06 status (trafikljus)
  ID06 har skapat ett regelverk för olika typer av företagsformer. Regelverket för företag från utländska företag är under uppbyggnad. Det finns fem olika statusindikationer i systemet. Se rubrik ”Status”. Dessa statusar finns indikerat på flera nivåer:
  Enskild regel: För en enskild regel anges status.
  Leverantör: För en leverantör anges den mest allvarliga statusen som fallit ut från det regelverk leverantören har kontrollerats efter.
  Projekt: På ett projekt anges den mest allvarliga statusen som någon leverantör har i projektet.

  Creditsafe status
  I företagsrapporten ingår också begreppet status med hänvisning till vilken företagsstatus leverantören befinner sig i. Detta är en uppgift som kommer från Creditsafe. Creditsafe’s status ingår som en parameter i ID06 statusregelverk.

 • Projekt

  Projekt  är ett begrepp som kan användas fritt. Det behöver inte vara ett specifikt projekt utan användarens behov styr begreppet.
  Exempel  på sådant som kan betraktas som projekt är ett ramavtal,  entreprenadavtal, geografisk tillhörighet eller leverantörskategori.

 • Projektets skede

  Ett projekt kan befinna sig i tre olika skeden:

  Utkast: Alla nya projekt startas alltid i skede ”utkast”.
  Aktiv: För projekt som är knutna till en personalliggare så startar hemtagningen av uppgifter vid aktivering. Notera att det krävs ett registrerat arbetsplats ID eller internt projektnummer för att lägga projektet som aktivt.
  Stängd: Projektet ligger fortfarande kvar i Bolagsdeklaration men ingen ny data hämtas hem. Projektet kan sättas i aktiv status på nytt.

 • Projektrapport/Bankrapport

  Bolagsdeklaration definierar ett företag som lagts upp i projektets leverantörskedja som ett föranmält företag.
  Kännedom ska finnas om förhållandet mellan det inköpande företaget och dess leverantör.

 • Projektrapport, Bankrapport

  Bankrapport är samma begrepp som projektrapport. Projektrapporten kan skrivas ut och delges andra parter som har rätt till informationen. Sådan part kan vara kreditgivare eller en beställare/byggherre.

 • Säte

  Sätet är den adress där företaget är registrerat. Notera att vid t.ex. en konkurs så styr sätet vilken Tingsrätt som hanterar konkursansökan.

 • Senast registrerade förändringen

  Datumet visar när ny rapportdata senast uppdaterades för leverantören.
  Har du kännedom om något som inträffat efter detta datum, men som ännu inte slagit igenom i ID06 Bolagsdeklaration, inkludera din kännedom i bedömningen av leverantören. Se även “Varför visas inte” under bevakning.

 • Status

  Betalningsansökan är en ansökan till Kronofogden om att få en fordran på ett företag beslutad/fastställd. Denna kan därefter bli fastställd antingen genom att gäldenären inte har några invändningar eller genom ett domslut som har vunnit lagakraft.

 • Statusregelverk

  Det är kreditupplysningsföretagen som registrerar betalningsanmärkningar. Dessa kan dels delas upp i ansökningar om betalningsföreläggande, vilka i sin tur kan vara pågående eller avskrivna. Både pågående och avskrivna ansökningar visas för två år och innevarande år.

  För enskilda firmor finns ett undantag eftersom de hanteras som privatpersoner och därför inkluderas inte betalningsansökningar för enskilda firmor.

  I betalningsanmärkningar ingår också de ansökningar som lett till utslag eller fastställts. Dessa visas i tre år för enskilda firmor respektive fem år för övriga företagsformer.

 • Underleverantör och underentreprenör

  ID06 använder dessa begrepp för att öka förståelsen i ett specifikt förhållande t.ex. kan det stå – underleverantören omfattas av samma kravställning som leverantören.
  Detta är endast begrepp och tilldelas ingen speciell roll eller behörighet i systemet.

 • Utmätningsförsök

  För enskild firma visas antalet utmätningsförsök från de tre senaste åren. För övriga företagsformer visas de fem senaste årens utmätningsförsök.

  Antal utmätningsförsök visas de senaste tre åren för enskilda firmor och fem år för övriga företagsformer.

Bevakningsfrågor

 • Vad händer om ett företag byter namn. Bevakas det fortfarande?

  Ja, bevakningen följer organisationsnumret och de andra ”identifierarna” som finns på internationella företag såsom VAT- och registreringsnummer.

 • Vilka internationella företag kan bevakas?

  Internationella länder som kan bevakas i ID06 Bolagsdeklaration enligt nedan. Det går också att lägga till svenska skattenummer eller filialnummer för bevakning.

  Landgrupp 1 Landgrupp 2
  Afghanistan Albanien
  Österrike Algeriet
  Belgien Amerikanska Samoa
  Bosnien och Hercegovina Angola
  Bulgarien Argentina
  Kambodja Armenien
  Kanada Australien
  Kroatien Azerbajdzjan
  Tjeckien Bahrain
  Danmark Bangladesh
  Estland Vitryssland
  Finland Benin
  Frankrike Botswana
  Tyskland Brasilien
  Ungern Burkina Faso
  Irland Burundi
  Italien Kamerun
  Japan Kap Verde
  Kosovo Centralafrikanska republiken
  Laos Tchad
  Lettland Chile
  Liechtenstein Kina
  Luxemburg Colombia
  Makedonien Kongo
  Malaysia Demokratiska republiken Kongo
  Moldavien Elfenbenskusten
  Montenegro Cypern
  Myanmar Djibouti
  Nederländerna Ecuador
  Norge Egypten
  Polen Ekvatorialguinea
  Rumänien Eritrea
  Serbien Etiopien
  Slovakien Gabon
  Slovenien Gambia
  Sydkorea Georgien
  Spanien Ghana
  Sverige Grekland
  Schweiz Guam
  Thailand Guinea
  Ukraina Guinea-Bissau
  Storbritannien Hong Kong
  USA Island
  Vietnam Indien
  Indonesien
  Iran
  Irak
  Jordanien
  Kazakstan
  Kenya
  Kuwait
  Kirgizistan
  Libanon
  Lesotho
  Liberia
  Libyen
  Litauen
  Madagaskar
  Malawi
  Mali
  Malta
  Marshallöarna
  Mauretanien
  Mauritius
  Mayotte
  Mexiko
  Mikronesien
  Marocko
  Moçambique
  Namibia
  Nepal
  Nya Zeeland
  Niger
  Nigeria
  Nordmarianerna
  Oman
  Pakistan
  Palau
  Palestina
  Portugal
  Puerto Rico
  Qatar
  Réunion
  Ryssland
  Rwanda
  Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha
  Sao Tomé och Principe
  Saudiarabien
  Senegal
  Seychellerna
  Sierra Leone
  Singapore
  Somalia
  Sydafrika
  Sydsudan
  Sri Lanka
  Sudan
  Swaziland
  Syrien
  Taiwan
  Tadzjikistan
  Tanzania
  Tanzania, Förenade republiken
  Togo
  Tunisien
  Turkiet
  Turkmenistan
  Uganda
  Förenade Arabemiraten
  Amerikanska Jungfruöarna
  Uzbekistan
  Venezuela
  Västsahara
  Jemen
  Zambia
  Zimbabwe
 • Vad händer med en bevakad leverantör som upphör genom fusion, likvidation eller konkurs?

  När den juridiska processen är klar avförs företaget från företagsregistret. Därmed upphör möjligheten att ta in data. Det visas en blank rapport med en beskrivning om varför bolaget har upphört.

  ID06 systemet sparar f.n. inte företagsuppgifterna som visats tidigare i företagsrapporten.

  Om du söker en enskild firma, tänk då på att söka på personens namn och inte på firmabenämningen.

 • Var hittar jag om ett företag bevakas i något av våra projekt?

  Under fliken ”Företag” kan du söka på namn eller organisationsnummer. Du kan också lägga ett filter beroende av projektets skede. Du får fram en lista på alla projekt där företaget förekommer.
  Om du söker en enskild firma tänk då på att söka på personens namn inte firmabenämningen.

 • Det står att data inte kan hämtas på ett eller flera projekt

  1. Kontrollera om det finns information på hemsidan om att systemet har driftsstörningar.
  2. Om inte det finns information om driftsstörningar, kontakta ID06 support.

 • Varför står det inte rätt företagsnamn i leverantörskedjan fast det står rätt namn i företagsrapporten?

  När du lägger till ett företag så visas det namn företaget senast har registrerat hos ID06. Det namnet visas i listmenyn och i leverantörskedjan.
  Om företaget byter namn har de 3 månader på sig att uppdatera namnet i ID06 systemet. Under den tidsperioden visas det gamla namnet i Bolagsdeklaration och i övriga ID06 system.
  När företaget har uppdateras sitt namn hos ID06 kommer det nya namnet även visas i Bolagsdeklaration.
  Det namn bolaget har registrerat hos bolagsverket är alltid det namn som visas i företagsrapporten.

 • Vad innebär bevakning?

  När ett svenskt företag läggs till bevakning, hämtas alla uppgifter som ID06 vill ha från Creditsafe.

  Därefter känner systemet av om någon parameter har uppdaterats och då hämtas nya uppgifter hem. För utländska företag hämtas nya uppgifter var 30 dag, med start första dagen företaget lades till i något av klientens projekt.

  ID06 planerar att gå över till daglig avkänning för förändringar, även när det gäller utländska företag, från de länder där detta är möjligt.

 • Varför kan jag inte lägga till en leverantör för bevakning?

  Se Hanteringsfrågor ”Kan inte lägga till ett företag för bevakning”

 • Kan jag få meddelande när det sker en statusförsämring på någon leverantör?

  Ja, klicka på ”Projektmedlem” och bocka därefter i ”meddelande” då får du ett mejl varje gång en statusförsämring sker på aggregerad företagsnivå.
  Om status ”varning” upppnås så skickas meddelande nästkommande dag. Om status ”undersök” uppnås så skickas mejl en gång i veckan. Meddelandet skickas till den mejladress som framgår.
  Sms avisering är för närvarande inte möjlig.

 • Varför ser jag inte…

  Uppgifter som hämtas in till Creditsafe, sker med olika periodicitet och slår därför inte igenom i Bolagsdeklaration direkt när händelsen sker. På samma sätt hämtas inte alla förändringar hem till ID06 Bolagsdeklaration oavbrutet, utan det sker på fastställda tidpunkter.

  Ett exempel kan vara att en leverantör med skatteskulder har betalt dessa skulder, men uppgiften har inte slagit igenom i informationskedjan och har därmed inte hunnit nå ID06 Bolagsdeklaration. Ett annat exempel på sådan information kan vara att en konkursansökan lämnats in eller återkallats, ett visst klockslag på en av landets tingsrätter. Kreditupplysningsföretagen får information från samtliga landets tingsrätter med vissa intervall och det är den data som hämtas hem till Bolagsdeklaration.

Status

 • Vad menas med status?

  Begreppet status används i två sammanhang.

  ID06 status (trafikljus)
  ID06 har skapat ett statusregelverk som genererar olika varningar. Regelverket skiljer sig åt och är anpassat efter tillgänglig data per företagsform. Regelverket för företag från utländska företag är under uppbyggnad. Det finns fem olika statusindikationer i systemet. Se rubrik ”vilka statussymboler finns”. Statusar finns indikerat på tre nivåer:
  Enskild regel: För en enskild regel anges status.
  Leverantör: För en leverantör anges den mest allvarliga statusen som fallit ut från alla enskilda regelkontroller som genomförts på leverantören.
  Projekt: På ett projekt ages den mest allvarliga statusen som någon leverantör har i projektet.

  Creditsafe status
  I företagsrapporten ingår också begreppet status med hänvisning till vilken företagsstatus leverantören befinner sig i. Detta är en uppgift som kommer från Creditsafe. Creditsafe’s status ingår som en parameter i ID06 statusregelverk.

 • Vilka statussymboler finns?

  Det finns fem statussymboler:
  OK, grön bock: Företagets uppfyller kontrollerade kriterier.
  Observera, blått utropstecken: Företaget bör ge in ytterligare information avseende angivna avvikelser eller att viss information bör noteras.
  Ofullständig, grått frågetecken: Information saknas från Creditsafe.
  Utred, gul varningstriangel: Företaget uppfyller inte kontrollerade kriterier och bör utredas.
  Varning, röd hand: KONTROLLERA FÖRETAGET!

 • Vilken status visas på projektet (varningssignal, trafikljus, indikation)

  ID06 har valt att lägga ett regelverk inom olika kontrollområden där utfall visas som en statussymbol. Dessa har en inbördes ordning där ”varning” är mest allvarlig och där ”OK” visar att kriterierna i en regel är uppfyllda. Se status och rapportförståelse för respektive kontrollområde.
  I listmenyn visas företaget med den symbolen som har högst varningsvärde för en enskild regel. Öppna därför rapporten och granska alla status/trafikljussignaler.
  Du finner statusförklaringarna i översta delen av företagsrapporten under ”Förklaringar av symboler”

 • Var ser jag projektets status?

  Projektets status framgår i listan med alla projekt samt överst till vänster i Företagsrapporten.

 • Kan jag se företagets status på utländska leverantörer?

  För närvarande innehåller rapporten endast ett fåtal regler till grund för företagets status och utländska företag har därför status ofullständig om inte någon allvarligare status indikeras.
  ID06 arbetar intensivt på att lägga till fler regler för utländska leverantörer.

Lagring av data

 • Kan ID06 ta fram uppgifter på ett stängt projekt?

  Du kan själv ta fram alla stängda projekt genom att söka på Skede, stängd. Därefter kan du redigera projektet och lägga det i skede utkast eller aktivt igen.

 • Vad händer när man lägger ett stängt projekt i skede utkast eller aktivt?

  När du aktiverar ett projekt som varit stängt betyder det att det startar ny bevakning på samtliga företag som ligger i projektet.
  Notera att samtliga svenska enskilda firmor samt handelsbolag och kommanditbolag kommer att få en omfrågandekopia tillsänt sig om kreditinformation har uppdaterats sedan projektet lades i skede, stängt.

Integration med ID06 Stamp, med uppgifter från personalliggare

 • Vilken information hämtas från ID06 Stamp?

  ID06 Bolagsdeklaration tar in viss data från ID06 Stamp som i sin tur tar in data från personalliggarna. De leverantörer som inte lagts till i leverantörskedjan visas som besökare.  För besökarna visas första inpasseringen någon anställd gjort samt senaste datum för inpassering på aktuell arbetsplats.

  Notera att hemtagning av data inte gäller historisk data utan gårdagens data från den tidpunkt då projektet aktiveras förutsatt och det finns ett korrekt angivet Arbetsplats ID. Aktivera därför projektet och fyll i Arbetsplats ID innan första leverantören registrerats i personalliggaren.

 • Hur vet vi att projektet hämtar information från ID06 Stamp?

  För närvarande kan inte Bolagsdeklaration indikera om data finns att tillgå. Är projektet knutet till ett arbetsplats-ID med personalliggare och projektet är aktiverat, så startas hemtagning av data så fort ID06 kort registreras i den personalliggaren, förutsatt att data har skickats från applikationsleverantören. Ser man att det finns Besökare registrerade i projektet så är projektet uppkopplat till ID06 systemet. Säkerställ med applikationsleverantören av personalliggaren att projektets Arbetsplats-ID kopplats ihop med ID06 systemet.

 • Hur ofta hämtas information från ID06 Stamp?

  ID06 Bolagsdeklaration laddar för närvarande upp gårdagens information en gång per dygn.

GDPR och juridiska frågor

 • Vem ansvarar för att hålla administratörernas och användarnas personuppgifter uppdaterade?

  Alla företag som arbetar i ID06 Bolagsdeklaration är personuppgiftsansvariga och är därmed ansvariga att administratörer och användares uppgifter är korrekta.

 • Med vilken rätt kan ID06 ge ut kreditinformation?

  På företagsrapporten visas följande uppgift ”Uppgifter som presenteras i ID06 Bolagsdeklaration har tagits fram av Creditsafe i Sverige AB (556514-4408) som är ett kreditupplysningsföretag med tillstånd enligt kreditupplysningslagen”.

Kreditupplysning och omfrågekopior

 • Vad handlar bankinitiativet ”hållbar byggbransch” om?

  Bankinitiativet ”Hållbar byggbransch” syftar till att minska risken för ekonomisk brottslighet i byggbranschen. Det är ett initiativ från banker i Sverige där kraven på byggbranschen förstärks, då man vill öka kontroller inom branschen och att underleverantörer i alla led följer de regler som finns.

  Projektrapporten inom ID06 Bolagsdeklaration uppfyller de krav som ställts av bankerna och är en tjänst som möjliggör ökad kontroll för dig som entreprenör eller beställare.

  Bankerna som är grundare till initiativet är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, SBAB samt Swedbank och Sparbankerna.

 • När tas en kreditupplysning?

  En kreditupplysning genereras då vissa kreditparametrar har uppdaterats=ändrats i bevakningen på ett företag samt även första gången vissa företagsformer läggs till bevakning, se fråga ”vilka bevakade leverantörer får en omfrågekopia och varför”.

 • Vilka bevakade leverantörer får en omfrågekopia och varför?

  Detta gäller vissa företagsformer i Sverige. Lagstiftning är till för att skydda dessa företagare (vilka här likställs med privatpersoner).
  Det gäller för: enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Om företaget som bevakas är arbetsgivarregistrerad genereras en ny omfrågekopia en gång i månaden. Kostnaden för omfrågekopior ingår i de olika produkterna.

 • Vem skickar omfrågekopian till företagaren?

  Det gör Creditsafe som dagligen får ett underlag från ID06.

 • Kan den bevakade leverantören slippa få omfrågekopia i brev och få en elektronisk avisering istället?

  Alla företagare kan precis som privatpersoner registrera att de vill ha omfrågekopior skickat till KIVRA. Se Creditsafes hemsida.

 • Får en bevakad leverantör försämrad kreditvärdighet när det tas en kreditupplysning?

  Nej. En kreditupplysning som tagits inom ramen för ID06 Bolagsdeklaration, försämrar inte företagets kreditvärdighet.

 • Vad kan du som företagare göra om du inte förstår eller anser att en kreditupplysning skulle ha tagits?

  Kontrollera att det står att det är en ”omfrågekopia” du fått.
  Kontrollera vilket/vilka företag som har tagit kreditupplysningen. Därefter kan du kontakta dessa företag. Läs först frågan ”’Kan vi bevaka enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag”

 • Kan vi bevaka enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag?

  Alla företag som är användarföretag till ID06-systemet, kan bevakas inom ramen för Bolagsdeklaration. Det framgår av användarvillkoren. Notera att det måste finnas grund för bevakningen. Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag som inte är användarföretag i ID06-systemet, förutsätter säkerställd bevakningsrätt. Denna grund kan utgöras av avtal eller lagstiftning. ID06 är aldrig ansvarig för vilka företag som bevakas av våra kunder. ID06 är däremot ansvarig för bevakning av användarföretag.

 • Vad ska framgå av en omfrågekopia?

  Av en omfrågekopia ska framgå vem, det vill säga vilket företag som har sett viss kreditinformation och när.

 • Var ser jag vilka projekt som bevakar den enskilda näringsidkaren?

  Gå in under fliken ”Företag” och skriv in namnet på firman. Observera att en enskild näringsidkare anges med personnamn inte firmateckningen.

  Då visas samtliga de projekt där den enskilda näringsidkaren förekommer. Om projektet är stängt bevakas inte näringsidkaren.

Rapportförståelse - Vad visas i Företagsrapporten

 • Vilka delar finns i företagsrapporten?

  Det finns två delar, se gula flikar:
  – Sammandrag
  – Data från Informationskällor

 • Vad visas i sammandrag?

  Här framgår:
  – Företagets namn och ev. firma för enskilda näringsidkare
  – Dagens datum och datum för när rapportens ingående data senast uppdaterades
  – En sammanställning, med tillhörande statussymbol, för samtliga kontrollområden, se kontrollområde
  Tryck på pilen vid texten ”Förklaringar och symboler” och förklaring till ID06 Bolagsdeklarations fem olika statusar visas.

 • Kontrollområde

  Under respektive kontrollområde förklaras genomförd kontroll.

 • F-skattekontroll

  Om företaget har en F-skatt eller en så kallad FA-skatt. Dessa indikeras med ”ok”.
  Tänk på att alla företag inte behöver ha F-skatt eller kan få F-skatt. Ett grundkrav för att vara ID06 anslutet företag är att företaget har en F-skatt.

 • Företagsstatus

  Vilken status företaget har. Exempel på statusar är lagerbolag, fusionsärenden, likvidationsärende pågår eller konkursansökan inlämnad.
  ID06 regelverk bygger på de olika statusparametrar som Creditsafe skickar.

 • Företags- och organisationsform

  Alla vanliga svenska företagsformer indikeras med ”ok”. Övriga indikeras med ”observera”.
  Vanliga svenska företagsformer är aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag.

 • Svenska momsregistret

  Om företaget är momsregistrerat meddelas “ok”. “Ok-status” gäller även för svenska regioner, kommuner och statlig verksamhet. För övriga visas “observera”.

 • Svenska arbetsgivarregistret

  Om företaget är registrerat i svenska arbetsgivarregistret meddelas ”ok”.
  Kontroller sker även mot uppgifter om företagets anställda.

 • Företrädarkontroll på svenska AB

  ”Varning” visas om det finns någon negativ information om företrädare i svenska aktiebolag.

 • Skuldsaldo skatter och avgifter hos Kronofogden

  Om företaget inte har några eller har ringa aktuella skatte- och avgiftsskulder indikeras ”ok”.
  Därefter meddelas olika status beroende på storlek på skulden i förhållande till företagets omsättning.
  Skuldsaldobelopp framgår alltid

 • Skuldsaldo enskilda mål hos Kronofogden

  Om företaget inte har några eller har ringa aktuella enskilda skulder indikeras ”ok”.
  Därefter meddelas olika status beroende på storlek på skulden i förhållande till företagets omsättning.
  Skuldsaldobelopp framgår alltid.
  Tänk på att skulder från det allmänna t.ex. från kommunalägda bolag kan rymmas i de enskilda målen.

 • Kontroll av krav för revisor

  Om företaget har en registrerad revisor meddelas alltid ”ok”.

  ”Utred” meddelas då företaget ska ha en revisor men saknar sådan.
  ”Varning” meddelas när företagets revisor avgått på egen begäran. Notera att detta ofta är under en kort period och så fort en ny revisor tillträder meddelas ”ok” igen. ID06 sparar inte informationen vilken kan vara mycket allvarlig.

 • Rating

  – Företagets rating samt eventuella ratingkommentarer. Max fem ratingkommentarer visas.

  Låg eller medelstor risk för insolvens de närmaste 12 månaderna meddelas med ”ok”.

  Därefter meddelas olika status beroende på bedömd allvarlighetsgrad. Till grund för ratingen ligger bland annat uppgifter om företrädarna, information från företagets årsredovisning eller bokslut, företagets livscykel, företagets status etc.
  ID06 regelverk bygger på de olika ratingparametrar som Creditsafe skickar. Notera att för leverantör som har negativ rating visas ingen insolvensrisk.
  Notera att företagets status kan visas under rating eftersom det är en del av ratingen.

 • Företagsinformation

  – Organisationsnummer och momsnummer eller VAT
  – Företagsform
  – Huvudsakligt verksamhetsområde
  – Säte

 • Registreringsinformation svenska register

  – Registeringsdatum för företaget
  – Innehav av F-skatt samt registreringsdatum
  – Momsregistrering samt registreringsdatum
  – Arbetsgivarregistrering

  Notera att datum för registrering av arbetsgivaravgifter inte finns.

 • “Kronofogdeuppgifter (KFM, Kronofogden, Kronofogdemyndigheten)”

  Betalningsansökningar, Utmätnings försök, skuldsaldo för allmänna mål (a-mål) och enskilda mål (e-mål)
  Notera att betalningsansökningar från det allmänna som bedrivs i bolagsform ingår i e-mål.

 • ”Finansiell information (årsredovisning, bokslut, nyckeltal)”

  – Räkenskapsår
  – Antal anställda eller anställningsintervall
  – Nettoomsättning eller nettoomsättningsintervall
  – Resultat efter finansiella poster och skatt
  – Aktiekapital
  – Eget kapital
  – Kortfristiga skulder
  – Långfristiga skulder
  – Balansomslutning
  – Omsättning per anställd
  – Soliditet
  – Eget kapital/aktiekapitalet
  – Kassalikviditet och Balanslikviditet

 • Revisionsuppgifter

  – Innehav av revisor
  – Revisorsuppgifter kopplade till årsredovisningen;  avsaknad av revisionsberättelse, anmärkningar och kommentarer samt uppgift om försent lämnad årsredovisning.

  Notera räkenskapsåret för årsbokslutet då försent lämnad årsredovisning visas.
  Notera att alla bolag inte omfattas av krav på revisor.

 • Företrädare

  Styrelseledamöter samt andra funktioner visas med:
  – funktion
  – namn
  – del av personnummer
  – om utlandsbosatt
  – tillträdesdatum
  Har personen flera funktioner anges personen flera gånger.

 • “Förvaltare (konkursförvaltare, likvidator, rekonstruktör, företagsrekonstruktör)”

  Uppgiften visas om företaget har inlett eller försatts i en sådan process.
  – Konkursförvaltare
  – Likvidator
  – Företagsrekonstruktör

  Uppgiften visas tillsammans med respektive kontaktuppgift.

 • Kontaktinformation, koncerninformation

  Kontaktinformation:
  – Besöks och eventuell C/O adress
  – Telefonnummer
  – Mejladress
  – Webadress

  Koncerninformation:
  –  Namn på eventuell koncernmoder
  – Organisationsnummer koncernmoder
  – Landkod för registrering

 • Varför visas inte datum för arbetsgivarregistrering?

  ID06 leverantör av data kan inte tillhandahålla datum för registrering i arbetsgivarregistret. Uppgift kan tillhandahållas av Skatteverket.

 • Varför visas inte alla allmänna mål?

  ID06 har gjort bedömningen att vissa typer av allmänna mål inte ska ligga till grund för denna rapport. Sådana mål kan t.ex. vara vägtull.

 • Varför visas omsättning per anställd?

  Nyckeltalet anses som ett bra värde för bedömning av företagets kapacitet och kan ge uppfattning om andel egen personal kontra underentreprenörer etc.
  Nyckeltalet bör jämföras med företag i liknande branscher.

 • Varför visas ett intervall för omsättning?

  I de fall företaget inte har angett omsättningen i årsredovisning eller att årsredovisningen inte hämtats in så kan rapporten visa ett värde som registrerat hos SCB.

 • Varför visas ett intervall för antal anställda?

  I de fall företaget inte har angett antal anställda i årsredovisning eller att årsredovisningen inte hämtats in så kan rapporten visa ett värde som finns registrerat hos SCB.

 • Varför visas ett intervall för omsättning per anställd?

  I de fall företaget inte har anget antingen antal anställda eller omsättning eller båda dessa uppgifter så visas ett intervall som grundar sig på registrerade uppgifter hos SCB.

 • Kontrollbalansräkning

  – Om inte relevant visas detta.

  Kontrollbalansräkning ska upprättas då halva aktiekapitalet anses förbrukat. Notera storleken på aktiekapitalet! Är storleken adekvat för den verksamhet som bedrivs? Här framgår krav på kontrollbalansräkning antingen i de fallen kontrollbalansräkning anges i årsredovisning eller ska upprättas med nyckeltal som beräkningsgrund .

  Notera att ID06 inte har kännedom om den löpande verksamheten. En för företaget stor händelse kan när som helst under räkenskapsåret leda till ett behov av att upprätta en kontrollbalansräkning.

Hanteringsfrågor

 • Var ser jag alla projekt jag har tillgång till?

  Välj flik ”Projekt” Här listas alla projekt för det valda företagskontot.

 • Vilka namn kan ett projekt ha?

  Det finns två olika namn. Ett projektnamn vilket bör vara ett namn som de parter som ska ha tillgång till projektet känner till.
  Det finns även ett frivilligt fält för ett internt namn eller nummer.

 • Hur söker jag ett projekt?

  Över listan med alla projekt finns ett sökfält och två fält för urval. Dessa kan kombineras.

 • Kan jag lägga en utredningskommentar, utredningssignal på ett företag?

  Funktionen finns för närvarande inte. Kravställning pågår.

 • När ska arbetsplats-ID läggas till?

  Arbetsplats-ID ska läggas till om uppgift om eventuella besökare önskas, det vill säga de leverantörer som inte betraktas som föranmälda i ett projekt.

 • Hur öppnar jag enklast hela leverantörskedjan och hur skriver jag ut den?

  Den öppnas enklast genom att gå in i leverantörskedjan och därifrån trycka på ”Skriv ut” ikonen överst till höger, då visas hela leverantörskedjan.

  Leverantörskedjan kan skrivas ut som en pdf.

 • Hur öppnar jag en företagsrapport?

  Du kan öppna rapporten genom att trycka överallt där rapportikonen syns eller genom att välja ”se rapport” i rullisten som indikeras med en nedåtgående pil.

   

 • Hur skriver jag ut en Projektrapport /Bankrapport?

  Du finner en ikon för utskrift av projektrapporten i projektets sammanfattande fält när du valt ett projekt.

 • På vilka språk kan jag jag se företagsrapporten och projektrapporten?

  På svenska och engelska

 • Hur byter jag språk?

  Tryck på pilen till höger om ditt namn i översta högra hörnet. Välj ”Språk” och aktivera det språk du vill ha.
  Språkvalet slår igenom i alla ID06 tjänster: användarhantering, korthantering och Bolagsdeklaration.

 • Hur länge kan jag vara inne i Bolagsdeklaration utan att behöva logga in på nytt?

  Sessionstiden är för närvarande ställd till 30 minuters inaktivitet. Sessionstiden gäller hela serviceportalen. Det går inte att ändra.

 • Var väljer jag vilket företag som jag vill arbeta i?

  Du kan bara ha ett företagskonto öppet och därmed arbeta utifrån en klient i taget.
  Du växlar enkelt företag genom att gå till namnet på det företag du för tillfället är inne i. Se högst upp på sidan till höger. Där väljer du ”Byt företagskonto”.

 • Vem ska lägga till arbetsplats-ID?

  Om det finns flera företag som använder ID06 Bolagsdeklaration för samma projekt, men dessa parter har satt upp var sitt projekt för arbetsplatsen, så kan endast den part som har ansvaret för personalliggaren och den fysiska arbetsplatsen registrera Arbetsplats-ID i Bolagsdeklaration. Det är denne som ska ges möjlighet att starta hemtagning av data från personalliggaren via Mitt ID06.

  ID06 rekommenderar därför att till exempel beställare och huvudentreprenör, behörig sidoentreprenör eller konsultföretag, delar samma projekt, där den ena parten bjuder in den andra.

 • Varför startar inte hemtagningen av data från personalliggaren?
  1. Kontrollera att Projektets arbetsplats ID är angett för projektet. Kontrollera att alla siffror är korrekta. Numret ska innehålla Versaler (A-Z) och siffror samt vara 13 tecken långt. Kontrollera att det inte finns mellanslag vare sig före, efter eller i numret. Projektet är lagt i status ”aktiv”.2. Kontakta er applikationspartner av personalliggare att de laddat upp projektet till ID06-systemet.3. Notera att endast en ägare av arbetsplats ID tillåts i ID06-systemet.Ta kontakt med andra intressenter för projektet och se om de startat bevakning på samma projekt och använt sig av arbetsplats-ID för arbetsplatsen. Den som har ansvaret för uppföljningen ska registrera arbetsplats-ID. Överväg att bjuda in den andra parten i samma projekt så att inget dubbelarbete behöver göras av till exempel beställare och huvudentreprenör.

   4. Därefter kan du kontakta ID06 support för felsökning.

 • Hur läggs en underleverantör till i leverantörskedjan?

  Det finns två sätt att lägga till en leverantör i leverantörskedjan. Båda sätten kräver att du öppnat leverantörskedjan genom att gå till “se/redigera” Leverantörskedja.

  1. Sök rätt plats i leverantörskedjan och välj “Lägg till leverantör” i rullisten. 2. Om du tidigare har valt att “flytta Leverantör”, väljer du nu “placera Leverantör” i rullisten som kommer upp.

  Man kan även använda funktionen “+Lägg till flera leverantörer” men den funktionen finns bara i fliken “Projektleverantörer”. I leverantörskedjan läggs ett företag till åt gången.

 • ”Varför kan vi inte lägga till ett företag för bevakning ”
  1. Kontrollera att du skrivit in korrekt organisationsnummer samt att hela organisationsnumret har kunnat fyllas i
   2. Kontrollera att Bolagsdeklaration hämtar uppgifter från landet där företaget är registrerat
   3. Kontakta ID06 support
 • Kan vi byta ut en leverantör till en annan?

  Det finns ingen funktionalitet som kan byta ett företag mot ett annat.

  Det företag som försvinner från arbetsplatsen kan tas bort och ett nytt kan läggas till på samma plats i leverantörskedjan. Men om den leverantör som ska tas bort hunnit vara verksam på arbetsplatsen, rekommenderar ID06 att även den leverantören ska kvarstå i leverantörskedjan. Samtidigt läggs det nya företaget till under samma inköpande leverantör. Därefter läggs eventuella underleverantörer till på den nya leverantören.

  Varning! Om du tar bort ett företag som har underleverantörer ur leverantörskedjan, så försvinner även underleverantörerna till den leverantören.

 • Varför kan jag inte ta bort en leverantör?

  Samtliga leverantörer ska kunna tas bort. Undantaget är besökare som inte klassas som leverantörer. Notera att besökaren oftast är leverantörer som inte blivit föranmälda. Varning! Om du tar bort ett företag som har underleverantörer ur leverantörskedjan, så försvinner även underleverantörerna till den leverantören.

 • Hur vet vi att projektet i Bolagsdeklarationen hämtar information från ID06 Stamp, som i sin tur hämtar data från applikationsleverantören?

  För närvarande kan inte Bolagsdeklaration indikera om data finns att tillgå. Är projektet knutet till ett arbetsplats-ID med personalliggare och projektet är aktiverat, så startas hemtagning av data så fort ID06 kort registreras i den personalliggaren, förutsatt att data har skickats från applikationsleverantören. (bindestreck och kommatecken)

  Ser man att det finns Besökare registrerade i projektet så är projektet uppkopplat till ID06-systemet. Säkerställ med applikationsleverantören av personalliggaren att projektet kopplats ihop med ID06-systemet. Säkerställ därför med applikationsleverantören av personalliggaren att projektet kopplats ihop med ID06-systemet.

 • Vad ska vi göra med företag som hamnar som ”besökare”

  Ta reda på vad besökaren och den eventuella leverantören gjort på arbetsplatsen, legal grund.

  Om företaget är en leverantör, bedöm om företaget är godkänd som leverantör samt ta reda på vilken som är den inköpande leverantören.
  Finns rutiner om föranmälan om underleverantörer, tag reda på varför företaget inte har föranmälts.
  Starta eventuellt en föranmälan i efterhand. Lägg till företaget för bevakning i leverantörskedjan.
  Notera att företaget inte kan flyttas från besökare till leverantörskedjan. Kopiera organisationsnumret och klistra in det när leverantören läggs till i leverantörskedjan.

 • Jag kan inte flytta ett företag från besökare till leverantörskedjan eller olänkade leverantörer

  Ett företag som en gång blivit registrerat som besökare, kan inte tas bort från denna lista. Listan utgör ett sorts bevis för vilka företag som varit på arbetsplatsen utan att ha registrerats som föranmälda.

  Besökslistan ligger med i projektrapporten eller bankrapporten och kan därför delges andra parter till exempel beställare och kreditgivare. Se fråga “vad ska vi göra med ett företag som hamnar som “besökare”.

 • Hur blir jag aviserad om förändringar i bevakade leverantörers status?

  Se bevakningsfrågor

 • Hur ger jag en extern person tillgång till mitt projekt?

  Antingen kan personen kopplas till ert företagskonto eller till dennes arbetsgivares företagskonto. Det beror på vilket avtalsförhållande som råder mellan personen och er som klient, se nedan.

  Personen ska kopplas till klientens företagskonto
  Personen har ett användarkonto kopplat till ert företagskonto. Personen ska därefter ges behörighet till Bolagsdeklaration. Därefter lägger ni till personen genom att söka fram hen och lägga till hen som projektmedlem i de projekt personen ska ha tillgång till.

  Notera att en person kan knytas till flera företagskonton om hen arbetar åt flera klienter. Här är personen att betrakta som anställd i klientens företag.

  En eller flera personer ska kopplas via personernas arbetsgivares företagskonto

  I detta fall ska personen ha ett användarkonto kopplat till det företag där hen är anställd. Då måste personens arbetsgivare först läggas till i projektet som “ID06 Administratör eller Huvudentreprenör” och ange personen som kontaktperson för konsultföretaget. Notera att personen även behöver få behörigheten “Bolagsdeklaration” av sin arbetsgivare.

  Notera att personens arbetsgivare kommer att läggas till i projektet som vilken leverantör som helst och att det kommer genereras en företagsrapport på arbetsgivaren.

  Eftersom det externa företagets konto nu är knutet till projektet, kommer personal från det företaget att se all information på projektet. Det innebär att det företaget också tar kreditupplysningar för enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, precis som klienten gör. Detta i sin tur medför att det externa företaget anges på eventuella omfrågande kopior.

 • En projektmedlem har tagits bort, vad kan ha hänt?

  Det finns två sätt som projektmedlemmar kan ha tagits bort:

  1. En projektmedlem tar bort en annan projektmedlem från projektet

  2. Personen var angiven som kontaktpersonen för leverantören men uppgiften har ändrats eller tagits bort. När kontaktperson ändras för en leverantör så tas den ursprungliga kontaktpersonen bort som projektmedlem från projektet.

  Ska personen fortsatt ha kvar rättigheterna så måste personen ges behörighet till projektet på nytt.