Hur kan vi hjälpa dig?

Personalliggare

 • Får Skatteverket göra oanmälda arbetsplatsbesök?

  Skatteverket får göra oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera att lagen följs. Myndigheten har bra information för dig som vill veta mer om personalliggare i byggbranschen.

  Till Skatteverkets informationssida om personalliggare i byggbranschen

 • Kan jag spara uppgifterna från personalliggaren i papper eller måste de sparas elektroniskt?

  Enligt Skatteverket ska personalliggaren både föras och bevaras elektroniskt. ID06 Stamp bevarar en kopia av informationen (in och utloggningar, datum, tid och arbetsplatsnummer från arbetsplatsen) i personalliggarna som överförs till ID06 Stamp. Även ID06 ackrediterade partners hanterar lagringen enligt Skatteverkets regler.

 • Vilka arbetsplatser berörs av lagen?

  Näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, anläggningsarbeten samt rivning av byggnadsverk.

  Annan verksamhet som stödjer byggverksamheten, t.ex. städ och bevakning på byggarbetsplatsen.

  Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp (ca 180.000 kr exklusive moms) eller om byggherren är en privatperson som bygger för privat bruk.

 • Hur gör vi om vi inte har möjlighet att inhägna arbetsplatsen med staket?

  För arbetsplatser som inte går att hägna in finns mobila lösningar. Dessa lösningar använder en smartphone, eller läsplatta med GPS-funktion, med internetuppkoppling. I princip innebär det att man avgränsar ett virtuellt område runt arbetsplatsen. När en person som ska registrera sig i personalliggaren kommer innanför gränsen, håller man sitt ID06-kort mot telefonen/läsplattan som då registrerar kortet.

  En telefon/läsplatta kan hantera flera ID06-kort och arbetsplatser. Mobila lösningar finns och fler är under utveckling av våra ackrediterade partners.

 • Hur kan jag få mer information om lagen och om hur min byggarbetsplats ska uppfylla kraven?

  Kontakta Skatteverket eller gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för att få den mest aktuella informationen.

 • Vad händer om lagen om personalliggare inte följs?

  Det finns olika kontroll-/sanktionsavgifter för de fall lagen inte följs.

   

  Sanktioner för byggherren

  • Inte anmält byggstart: 25.000 kr/byggarbetsplats
  • Elektronisk utrustning för personalliggare saknas: 12.500 kr
  • Inte hållit den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12.500 kr

   

  Sanktioner för den som bedriver byggverksamhet

  • Inte hållit personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12.500 kr
  • Personalliggaren är bristfällig eller har inte förts löpande: 12.500 kr
  • Verksam person har inte noterats i personalliggaren: 2.500 kr/person
  • Om byggherren inte har anmält byggstart eller håller en elektronisk personalliggare tillgänglig på arbetsplatsen kan inte en entreprenör i sin tur påföras kontroll/sanktionsavgifter.
 • Vem ansvarar för att en elektronisk personalliggare finns på arbetsplatsen?

  Byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk personalliggare kan föras. Byggherren har ansvaret för att den samlade personalliggaren finns tillgänglig för Skatteverket. Varje entreprenör är skyldig att föra och hålla sin del av personalliggaren (egna anställda samt inhyrd personal) tillgänglig för Skatteverket.
  Byggherren har möjlighet att skriva över hela ansvaret till den generalentreprenör som utför entreprenad antingen som utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Vid delad entreprenad får byggherren inte skriva över ansvaret på någon av entreprenörerna.

 • Vad gäller kring lagen om elektronisk personalliggare?

  Lagen innebär i korthet bland annat att du ska:

  • Föra elektronisk personalliggare genom utrustning tillhandahållen av byggherre
  • Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren och Skatteverket
  • Lagen innebär bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras.
  • Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Personer som under kortare tid lastar och levererar material behöver inte registreras.
  • Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden antas uppgå till mindre än fyra basbelopp (ex.moms) eller om byggherren är en privatperson som bygger för privatbruk.

  Kontakta Skatteverket eller gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för att få den mest aktuella informationen.

 • Hur beställer jag personalliggare?

  Du kan, genom att gå in på partner, hitta ett stort urval av olika partners som kan leverera lösningar för dig som behöver personalliggare. Det finns så väl mobilapplikationer som fasta personalliggare att välja mellan.