Hur kan vi hjälpa dig?

Terminologi

 • Arbetsplats ID

  Byggherren har en skyldighet att anmäla alla byggen, med något undantag, som överskrider fyra prisbasbelopp till skatteverket.
  Anmälan genererar ett så kallat arbetsplats ID. Läs mer om detta på Skatteverket.se

 • Besökare

  Begreppet har endast funktionalitet då projektet knutits till ett arbetsplats-ID samt aktiverats.
  Besökare är de företag som har varit inne på arbetsplatsen och registrerat sina ID06 kort i personalliggaren men vid tidpunkten för första registreringen i personalliggaren var företaget inte föranmält (tillagt i leverantörskedjan).
  Läs mer under “Integration Mitt ID06”.
  Notera att det kommer att stå “Besökare” även för de som inte kan knyta ett projekt till Mitt ID06 (personalliggare). Listan  kommer alltid att vara tom i det fallet.

 • Beställare

  Beställare är den som själv eller på uppdrag av någon, t.ex.  staten beställer tjänster och varor.
  Byggherrar är en slags beställare.

 • Betalningsanmärkning

  Det är kreditupplysningsföretagen som registrerar betalningsanmärkningar. Dessa kan dels delas upp i ansökningar om betalningsföreläggande, vilka i sin tur kan vara pågående eller avskrivna. Både pågående och avskrivna ansökningar visas för två år och innevarande år.
  För enskilda firmor finns ett undantag eftersom de hanteras som privatpersoner och därför inkluderas inte betalningsansökningar för enskilda firmor.

  I betalningsanmärkningar ingår också de ansökningar som lett till utslag eller fastställts. Dessa visas i tre år för enskilda firmor respektive fem år för övriga företagsformer.

 • Betalningsansökan

  Betalningsansökan är en ansökan till Kronofogden om att få en fordran på ett företag beslutad/fastställd. Denna kan därefter bli fastställd antingen genom att gäldenären inte har några invändningar eller genom ett domslut som har vunnit lagakraft.

 • Ej länkade leverantörer

  En leverantör som det inte finns behov av att bevaka i en leverantörskedja kan läggas i en lista. Denna lista kallas i ID06 Bolagsdeklaration “ej länkade leverantörer”.
  Här kan även leverantörer som eventuellt kommer att finnas på en arbetsplats läggas till bevakning i förebyggande syfte.
  Kom ihåg att rensa dina ej länkade leverantörer med jämna mellanrum. Använd funktionalitet att flytta en leverantör från ej länkade leverantörer till leverantörskedjan när detta är fallet.

 • Föranmälan

  ID06 använder dessa begrepp för att öka förståelsen i ett specifikt förhållande t.ex. kan det stå – underleverantören omfattas av samma kravställning som leverantören.
  Detta är endast begrepp och tilldelas ingen speciell roll eller behörighet i systemet.

 • Föranmäld leverantör, Föranmälan

  Företag som lagts till i leverantörskedjan i ett projekt betraktas som föranmälda leverantörer.
  Avtalsförhållande mellan inköpande företag och leverantör är kända och ansvarig för hanteringen i projektet har lagt till leverantören för bevakning.

  Bolagsdeklaration definierar ett företag som lagts upp i projektets leverantörskedja som ett föranmält företag.
  Kännedom ska finnas om förhållandet mellan det inköpande företaget och dess leverantör

 • Företagsform

  Begreppet företagsform används även när det handlar om organisationsformer.

 • Företagskonto

  Företagskonto finns i dagsläget endast per organisationsnummer. Behörigheten är individuell.
  Sköter du flera företags Bolagsdeklaration växlar du lätt till ett annat företagskonto genom att gå till namnet på det företag du för tillfället är inne i. Se högst upp på sidan till höger. Där väljer du “Byt företagskonto”.

 • Företagsrapport

  Företagsrapport är det begrepp som används där all information som finns för leverantören visas. Se företagsrapportens ingående delar under Rapportförståelse.

 • ID06 Administratör och huvudentreprenör

  Eftersom en klient kan bjuda in andra företag i projektets topphierarki, (byt till vilka också kan administrera ID06 Bolagsdeklaration, så har dessa fått två olika begrepp i gällande version: ID06 administratör och huvudentreprenör.

  Inom byggsektorn är detta ofta en huvudentreprenör, men det kan också vara en sidoentreprenör eller konsult som administrerar Bolagsdeklaration. Dessa företag kan för förtydligande läggas till som antingen huvudentreprenör eller ID06 administratör. Båda dessa begrepp ges samma behörigheter.

  För användning av Bolagsdeklaration i andra branscher än bygg så rekommenderas begreppet ID06 administratör dvs. det bolaget är med och administrerar ID06 verktyg, Bolagsdeklaration.

 • Inköpande leverantör

  Det bolag som har upphandlat en tjänst eller varor från en leverantör/entreprenör.

 • Klient

  Klienten är den som startar ett projekt och är kund till ID06 avseende Bolagsdeklaration. Klienten ligger alltid överst i leverantörskedjan.
  Alla företag kan använda sig av ID06 Bolagsdeklaration och därmed vara klient.

 • Kontrollbalansräkning

  En kontrollbalansräkning ska upprättas då misstanke finns om att halva företagets aktiekapital är förbrukat d.v.s. då det egna kapitalet är mindre än 50 % av aktiekapitalet.

  Detta kan uppstå när som helst under räkenskapsåret vilket bör upptäckas av leverantörens egen förvaltning.

  Det ligger bl.a. under en revisors uppgift att granska om en sådan situation uppkommit under granskningsperioden. Notera att revisors uttalande i årsredovisningen även ska omfatta tiden fram till dess att årsredovisningen lämnas in till bolagsverket.

  Vid en kontrollbalansräkning ska man uppta verkliga värden dvs. marknadsvärden på skulder och tillgångar för att avgöra om aktiekapitalet verkligen har förbrukats till hälften. Om så är fallet ska företaget besluta om likvidation eller ansöka om rekonstruktion.

 • Leverantör och entreprenör

  ID06 benämner samtliga leverantörsled under beställaren som leverantörer. Leverantörsbegreppet innefattar begreppet entreprenör.

 • Leverantörskedja

  Leverantörskedja används som begrepp i Bolagsdeklaration för att beskriva förhållanden mellan inköpande leverantör och leverantörer i flera led, så väl vertikala som horisontella, inom ett projekt.

 • Projekt-

  Begreppet status används i två sammanhang.

  ID06 status (trafikljus)
  ID06 har skapat ett regelverk för olika typer av företagsformer. Regelverket för företag från utländska företag är under uppbyggnad. Det finns fem olika statusindikationer i systemet. Se rubrik “Status”. Dessa statusar finns indikerat på flera nivåer:
  Enskild regel: För en enskild regel anges status.
  Leverantör: För en leverantör anges den mest allvarliga statusen som fallit ut från det regelverk leverantören har kontrollerats efter.
  Projekt: På ett projekt anges den mest allvarliga statusen som någon leverantör har i projektet.

  Creditsafe status
  I företagsrapporten ingår också begreppet status med hänvisning till vilken företagsstatus leverantören befinner sig i. Detta är en uppgift som kommer från Creditsafe. Creditsafe’s status ingår som en parameter i ID06 statusregelverk.

 • Projekt

  Projekt  är ett begrepp som kan användas fritt. Det behöver inte vara ett specifikt projekt utan användarens behov styr begreppet.
  Exempel  på sådant som kan betraktas som projekt är ett ramavtal,  entreprenadavtal, geografisk tillhörighet eller leverantörskategori.

 • Projektets skede

  Ett projekt kan befinna sig i tre olika skeden:

  Utkast: Alla nya projekt startas alltid i skede “utkast”.
  Aktiv: För projekt som är knutna till en personalliggare så startar hemtagningen av uppgifter vid aktivering. Notera att det krävs ett registrerat arbetsplats ID eller internt projektnummer för att lägga projektet som aktivt.
  Stängd: Projektet ligger fortfarande kvar i Bolagsdeklaration men ingen ny data hämtas hem. Projektet kan sättas i aktiv status på nytt.

 • Projektrapport/Bankrapport

  Bolagsdeklaration definierar ett företag som lagts upp i projektets leverantörskedja som ett föranmält företag.
  Kännedom ska finnas om förhållandet mellan det inköpande företaget och dess leverantör.

 • Projektrapport, Bankrapport

  Bankrapport är samma begrepp som projektrapport. Projektrapporten kan skrivas ut och delges andra parter som har rätt till informationen. Sådan part kan vara kreditgivare eller en beställare/byggherre.

 • Säte

  Sätet är den adress där företaget är registrerat. Notera att vid t.ex. en konkurs så styr sätet vilken Tingsrätt som hanterar konkursansökan.

 • Senast registrerade förändringen

  Datumet visar när ny rapportdata senast uppdaterades för leverantören.
  Har du kännedom om något som inträffat efter detta datum, men som ännu inte slagit igenom i ID06 Bolagsdeklaration, inkludera din kännedom i bedömningen av leverantören. Se även “Varför visas inte” under bevakning.

 • Status

  Betalningsansökan är en ansökan till Kronofogden om att få en fordran på ett företag beslutad/fastställd. Denna kan därefter bli fastställd antingen genom att gäldenären inte har några invändningar eller genom ett domslut som har vunnit lagakraft.

 • Statusregelverk

  Det är kreditupplysningsföretagen som registrerar betalningsanmärkningar. Dessa kan dels delas upp i ansökningar om betalningsföreläggande, vilka i sin tur kan vara pågående eller avskrivna. Både pågående och avskrivna ansökningar visas för två år och innevarande år.

  För enskilda firmor finns ett undantag eftersom de hanteras som privatpersoner och därför inkluderas inte betalningsansökningar för enskilda firmor.

  I betalningsanmärkningar ingår också de ansökningar som lett till utslag eller fastställts. Dessa visas i tre år för enskilda firmor respektive fem år för övriga företagsformer.

 • Underleverantör och underentreprenör

  ID06 använder dessa begrepp för att öka förståelsen i ett specifikt förhållande t.ex. kan det stå – underleverantören omfattas av samma kravställning som leverantören.
  Detta är endast begrepp och tilldelas ingen speciell roll eller behörighet i systemet.

 • Utmätningsförsök

  För enskild firma visas antalet utmätningsförsök från de tre senaste åren. För övriga företagsformer visas de fem senaste årens utmätningsförsök.

  Antal utmätningsförsök visas de senaste tre åren för enskilda firmor och fem år för övriga företagsformer.