Kontrollbalansräkning

En kontrollbalansräkning ska upprättas då misstanke finns om att halva företagets aktiekapital är förbrukat d.v.s. då det egna kapitalet är mindre än 50 % av aktiekapitalet.

Detta kan uppstå när som helst under räkenskapsåret vilket bör upptäckas av leverantörens egen förvaltning.

Det ligger bl.a. under en revisors uppgift att granska om en sådan situation uppkommit under granskningsperioden. Notera att revisors uttalande i årsredovisningen även ska omfatta tiden fram till dess att årsredovisningen lämnas in till bolagsverket.

Vid en kontrollbalansräkning ska man uppta verkliga värden dvs. marknadsvärden på skulder och tillgångar för att avgöra om aktiekapitalet verkligen har förbrukats till hälften. Om så är fallet ska företaget besluta om likvidation eller ansöka om rekonstruktion.