14 sep 2023

Att eftersträva sunda byggen – ett arbetsplatsbesök för att lära

Vi kommer i en artikelserie att lyfta fram hur arbetet med sunda byggen kan se ut i Sverige idag och hur andra branscher, i det här fallet flyttbranschen, som ny bransch för ID06, kan lära av byggbranschen och använda sig av de verktyg och system som ID06 tillsammans med byggbranschen har utvecklat för att motverka bedrägerier och olagligheter. Vi hoppas att dessa goda exempel skall inspirera och väcka tankar kring hur vi alla har ett ansvar för sund konkurrens och hur vi kan hjälpa varandra till säkrare arbetsplatser i Sverige.

Brixly, GLC Flytt och ID06 ser att det finns synergier i att gå samman och kommunicera om vikten av trygg och sund konkurrens för att uppnå hållbarhet. Denna artikelserie är tänkt att vara startskottet på detta gemensamma arbete och vi hoppas det skall bidra till ett ökat medvetande och nytänkande, förutom att sprida ett gott exempel på en sund arbetsplats.

I strålande solsken välkomnades vi till Brixlys projekt, kvarter 4 i Selma stad, Hisings Backa i Göteborg. Besöket är en fortsättning på ett samtal som startade mellan ID06, Brixly och GLC Flytt tidigt i våras och som kretsade kring: sunda arbetsplatser och trygga system för kontroll av vem som vistas på en arbetsplats, rätt kompetens till rätt arbetsuppgift, risken för osund konkurrens och hur vi kan hjälpas åt att förändra det osunda till det sunda. Tanken är att se om det finns möjlighet att överföra arbetssätt och problemlösning från en bransch, byggbranschen, till en annan, flyttbranschen, i detta fall möbeltransportörerna som GLC Flytt tillhör. Branschen har samtliga de utmaningar som byggbranschen har börjat arbeta med.

Byggbranschen påbörjade sin förändringsresa redan 2007 vilket syftar till sund konkurrens och att arbeta för sunda arbetsplatser. ID06 är verktyget i detta arbete och för även en dialog med ett antal andra branscher som börjat röra sig med samma tankegångar och strävan att motverka osunda förhållanden såsom bedrägerier och ekonomisk brottslighet.

Inför besöket hos Brixly hade vi som besökare mottagit ett mejl där vi skulle: förhands-anmäla oss för insläpp på den specifika byggarbetsplatsen, identifiera oss med våra ID06-kort och bekräfta att vi genomgått grundläggande säkerhetsutbildningar för att vistas på en aktiv byggarbetsplats. Denna process får alla underentreprenörer såväl som Brixlys egen personal samt alla besökare göra. Besök på Brixlys byggarbetsplatser måste föranmälas fjorton dagar innan besöket.

Erik Jagstedt, platschef Brixly tog emot oss vid grindarna och på platskontoret fick vi en första presentation av projektet, metoder de arbetar efter och erfarenheter de dragit efter ett antal års arbete för sunda arbetsplatser.

Projektet kvarter 4 i Selma stad består av tre delar: 62 bostäder och en torgyta, en yta åt stadsmiljöförvaltningen Göteborg samt en förskola. Beställare är Framtiden Byggutveckling som bygger för Poseidon. Det finns två läsare för in- och utpassering totalt kopplat till beställaren och man arbetar med samma entreprenörer i bägge delarna av projektet.
Erik beskriver metoden man arbetar efter som tre steg:

1. Inskrivning och godkännande
2. Kontroller
3. Insläpp

Genom att avgränsa ytorna och spärra av med staket, möjliggörs kontroller. Brixly ser det både som en arbetsmiljöfråga där utbildning och behörigheter kontrolleras för att utföra arbetsuppgifterna.

Staketet ses som en avgränsare och all inpassering sker genom snurrgrindar. Fordon passerar efter godkännande den stora huvudgrinden som hålls låst. Passeras den utan godkännande ses detta som ett inbrott. Tydliga skyltar markerar reglerna runt arbetsplatsen, både på insidan och utsidan. Aktiva läsare till de båda områdena möjliggör kontrollen.

På frågan vad som händer om man kringgår reglerna så är det enkelt – man åker ut!
I avtalen med underentreprenörerna finns viten och sanktioner tydligt beskrivna. All inpassering loggas.

– Vi ser det som att vi investerar i framtiden, säger Markus Brink, VD på Brixly. Vi använder systemet som en morot för våra underleverantörer (UE). De som sköter sig har större chans att få en upphandling nästa gång. Vi noterar både de som sköter sig och de som inte gör det. Detta är en arbetsmiljöfråga för oss och verktygen hjälper branschen att utvecklas till sunda byggen.

– Genom att kontrollera vet vi att den som utför arbetet har rätt utbildning och behörighet, lägger Erik till och Markus flikar in – Med hjälp av digitala verktyg från ID06 blir det en tryggare arbetsplats. Erik fortsätter – Detta är ingen jakt på enskilda utan på systemet. Tänk er scenariot att en icke inloggad trillar ner i ett hisschakt och blir liggande hela helgen. Ingen vet att han är där! Engagemanget för dessa frågor hos de båda är tydligt och energinivån när de beskriver arbetet går inte att ta miste på.

Uppföljningen av in- och utloggningar sker regelbundet. Om det upptäcks mycket inloggning men mindre mängd utloggning har man möjlighet att gå in och kontrollera hur många som är inloggade och hur länge de varit detta.
– Vi jobbar mycket med att påminna och att ligga på om dessa frågor. Verktygen ger oss möjlighet att visa statistik för alla involverade parter, förklarar Erik.

Erik visar exempel på följande struktur för Sunda Byggen:

1. Förfrågan om elektriker
2. Genomgång i ID06 Bolagsdeklaration
3. Avtal
4. Underlag inköp
5. Startmöte på plats med ansvarige chef
6. Inskrivning
7. Genomgång av startprotokoll
8. Påskrift av protokoll
9. Inskrivning av dem som skall arbeta på plats, 2 veckor innan start
10. Kontroll av alla personers ID06-kort och giltig legitimation
11. ID06 Bolagsdeklaration om UE som saknar avtal
12. Begränsningar i antal UE
13. In till platschef efter inskrivning. Kontroll av ID06-kort.

– Om vi skall kunna rensa upp i branschen så måste denna kedja hålla, beskriver Erik. Alla UE tvingas planera i förväg. Inskrivningen är så omfattande att man måste ha struktur. Många UE har tackat oss då detta tvingar dem till bättre planering.
 

Vi följer med på extern kontroll

Under vårt besök i Selma stad får vi möjlighet att följa med på en extern kontroll på arbetsplatsen för att se hur en sådan kan gå till. Företaget som utför kontrollerna på uppdrag av Brixly är Q Security AB. Kontrollanten beskriver för oss hur teamet förbereder sig inför att gå in på arbetsplatsen. Detaljerna kring detta avslöjar vi inte av förklarliga skäl. Teamet består av flera kontrollanter och de har synliga ID06-kort och skyddskläder inklusive hjälm. Erik som platschef får i vanliga fall ingen förhandsinformation om kontrollen, utan inköp och arbetsmiljöansvarig på Brixly är de som planerar kontrollen tillsammans med den externa parten.

Samtliga medarbetares ID06-kort kontrolleras mot systemet och fotot mot personen som bär kortet måste överensstämma. Systematiskt arbetar man sig igenom byggarbetsplatsen och samtliga kontrollerade visade sig ha giltigt kort som överensstämde med identiteten. Trots Brixlys hårda arbete med föranmälan och oaviserade kontroller av extern part, händer det att det uppdagas personer inne på byggarbetsplatsen vilka saknar behörighet att vistas där. Markus och Erik berättar också att det har hänt att säljare försöker ta sig in på området utan föranmälan, men med verktyg för att forcera staketet – det är ingen bra metod för att få leverera till Brixly!

Sudo Sulejmanovic på GLC Flytt kommenterar entusiastiskt besöket med:
– Det här ger mig många verktyg att ta med till flyttbranschen och vår branschorganisation Sveriges Möbeltransportörers Förbund. Jag ser fram emot vår fortsatta dialog kring detta. Vi har mycket att lära och det är guld värt att få ta rygg på någon som har kommit så här långt i arbetet mot sunda arbetsplatser.

I nästa artikel kommer vi att titta närmare på de utmaningar som flyttbranschen har och vilka idéer som man kan överföra från byggbranschen kopplat till ID06-system.

-ID06 bygger i grunden på en säkerställd identitet på alla individer och rätten att arbeta i Sverige, säger Petra Stjernberg, ID06. Alla ID06 verktyg som sen används bygger just på att alla är identifierade.

ID06 erbjuder en komplett verktygslåda med:
ID06 Bolagsdeklaration, ID06 Kompetensdatabas samt verktyg för kontroll av in- och utloggning via ID06 Stamp.

Vi har också ett enkelt verktyg att kontrollera att ID06-kortet är aktivt och att personen har de behörigheter som krävs genom vår mobilapp ID06 Status Control.

Det finns mycket mer att berätta om ID06 så kontakta mig gärna för mer information, avslutar Petra Stjernberg.