1 dec 2021

ID06 syn på Biometrifrågan

Med anledning av artikel i Byggvärlden ger vi här vår syn på biometrifrågan.

Rentalföretagen, vars medlemmar hyr ut kortläsare, vill att ni stoppar ert kortbyte och i stället siktar på en biometrilösning direkt. Hur ställer ni er till detta?

Kortbytet har varit känt sedan 2018 och är därmed ingen plötslig oförutsedd händelse. Vi gör kortbytet för att höja säkerheten för personinformation på kortet. ID06-systemet syfte är att säkerställa identiteten på en kortinnehavare, kontrollera att företaget som beställer kortet uppfyller kraven för att bedriva näringsverksamhet i Sverige samt att koppla ihop dessa två parametrar till ett säkerställt arbetsgivarsamband.

Att införa biometri rakt av löser inte, och framförallt ersätter inte, den process som ID06-kortet står för. Man begår, menar vi, ett allvarligt fel om man reducera den komplexa och känsliga frågan om biometri till att vara en ren teknisk fråga.

ID06 ser frågan om biometri i ett mycket större sammanhang, där dialog med arbetsmarknadens parter och ansvarig myndighet måste gå hand i hand med tekniken och där tekniken ska anpassas efter omständigheterna med individen i centrum, inte tvärtom. ID06 AB inleder därför implementeringen av biometri inom ID06-systemet, med den del av processen som bolaget är personuppgiftsansvariga för (PUA) och kommer inom kort med ett svar kring hur bolaget avser gå vidare med biometri.

Rentalföretagen propagerar utifrån ett leverantörsperspektiv med, som vi ser det, presumtivt allvarliga konsekvenser för branschens företag kopplat till GDPR. Man får aldrig glömma att biometrisk information som ingångsvärde inte är tillåtet, utan prövas av ansvarig myndighet i varje enskilt fall utifrån en konsekvensbedömning med individens rättigheter i fokus.

Varför gör ni ett kortbyte nu?

Teknikskiftet har varit känt sedan 2018 och vi har tydlig och ansvarsfullt kommunicerat detta för att kunna hantera behovet av nyinvesteringar samt kunna hantera internationella komponenttekniska ledtider och med detta givit Rentalföretagens leverantörer god tid på sig att göra nödvändiga anpassningar för en kontrollerad övergång till den nya tekniken i ID06-systemet.

Samtliga ackrediterade ID06-leverantörer har i god tid innan teknikskiftet bekräftat att man har stöd för de nya korten, men då Rentalföretagen aktivt uppmanat sina medlemsföretag att inte investera i den nya tekniken, finns risken att enskilda kunder och arbetsplatser lurats ”upp på läktaren” av Rentalföretagens leverantörsstyrda rådgivning.

Vi anser det vara ett märkligt agerande som kanske kan förklaras av att Rentalföretagens främsta alternativ uppges att vara ”att sätta press på ID06 om att ändra sitt beslut”. Vi vet inte men det verkar vara ett udda främsta alternativ om man vill underlätta för sina kunder.

Är det ekonomiskt försvarbart att byta kort, som i sin tur att ny utrustning måste kastas (enl Rentalföretagen)?

Definitivt. Frågan om att byta ut utrustning hade, om Rentalföretagen gjort det man borde, inte varit det stora problem som man vill framhålla. Det är märkligt att nu flera år senare meddela att man inte kan leverera den utrustning som deras kunder vill ha och med rätta kan förvänta sig samt att man så sent som i slutet av 2020 mot känd fakta fortsatt med nyinvesteringar i den teknik som inte kommer att fungera med de nya ID06-korten.

Vi kan inte förklara Rentalföretagens agerande, men det verkar som om man redan från början inte tänkt sig att leverera annat än det man själva vill leverera. Återigen reflekterar man över att Rentalföretagens främsta alternativ uppges att vara ”att sätta press på ID06 om att ändra sitt beslut”. När det gäller omfattning och kostnader för utbyte av gamla osäkra läsare, har vi ingen insyn i Rentalföretagens materialpark, men konstaterar att uppgifterna inte stämmer med de uppgifter vi fått från stora aktörer i branschen.

Finns det risk att det blir problem, att nya kort inte kommer att kunna läsas av befintlig utrustning?

ID06 lider med Rentalföretagens kunder och har sörjt för att det självklart kommer att vara möjligt att komma in på arbetsplatsen och registrera sig i den lagstadgade personalliggaren, men beroende på Rentalföretagens agerande kommer verkligheten under en övergångsperiod att bli krångligare för den minoritet som har nya ID06-kort.

Idag finns ca 700 000 aktiva ID06-kort. De kort som skulle kunna bli ett problem är nybeställda ID06-kort på arbetsplatser som inte anpassat sig till att läsa den säkra delen av ett ID06-kort.

Vi talar om arbetsplatser som är inhägnade i första hand, vilket totalt sett är rätt få arbetsplatser. En siffra som normalt används är att 6 % av arbetsplatserna idag är inhägnade. Tilläggas ska att alla ackrediterade applikationsleverantörer har stöd för det nya ID06-kortet, så om man inte uppgraderat sina lösningar på en arbetsplats är det hög tid att åtgärda det.

Skulle det bli problem och man inte har anpassat sig, kommer det innebära viss manuell hantering. Dock finns ju mobila lösningar och det vore konstigt om det inte gick att använda tillsammans med t ex en rotationsgrind. För öppna arbetsplatser används oftast mobila lösningar och vad vi vet finns det ingen ackrediterad applikationsleverantör som inte har stöd för det nya ID06-kortet i sina mobila lösningar.

Varför deltog inte ni i mötet med branschen?

Då Rentalföretagens inställning till ID06 och ID06-systemets strategiska vägval är känt, såg vi inget värde i polemik under ett leverantörsstyrt seminarium. Vi har svårt att se konstruktivitet och värdegrund, i en dialog med parter som uppger som sitt främsta alternativ ”att sätta press på ID06 om att ändra sitt beslut”.

Vi fokuserar i stället på att titta framåt och lyssna på kundernas önskemål och behov och har återkommande dialog och möten med applikationsleverantörerna, det vill säga de företag som levererar till rentalbranschen, där vi återkommande informerat och informerar om det nya ID06-kortet och andra funktioner inom ID06-systemet.

ID06 har även återkommande dialog och möten med ackrediterade applikationsleverantörer som sedan 2018 uppmanats att stödja ID06-kort. Samtliga leverantörer kopplat till ID06 har också försäkrat att man har stöd.

Vi har också daglig kontakt med våra kunder och återkommande större möten med branschen. Utöver detta har vi även en tät dialog och regelbundna möten med våra ägare som representerar branschen samt även andra branscher. Givetvis har vi även en tät dialog och möten med många av våra över 87 000 kunder.

Vi har även haft en dialog och möten med branschorganisationen, Rentalföretagen, och informerat om ID06 systemet och teknikskiftet, men dessa har som det kan konstaterats inte förändrat eller nyanserat deras inställning till ID06 eller ID06-systemet. Det främsta alternativet är ”att sätta press på ID06 om att ändra sitt beslut”, i stället för att fokusera på sina kunders önskemål och behov av att kunna tillämpa ID06-systemet med det nya ID06-kortet.

Hur ser er dialog/relation/samarbete ut?

ID06 är ett idéburet företag med uppdrag att verka för sund konkurrens, utan vinstutdelning till ägarna, där eventuella överskott återinvesteras i ID06-systemet och därmed kan skapa ökad kundnytta och kostnadseffektivitet för alla 87 000 kunder. ID06 agerar alltid utifrån uppdragets bästa, utan tvingande kopplingar till enskilda leverantörer eller enskilda leverantörsorganisationers önskemål om avgörande påverkan.

Vi har som sagts tidigare, återkommande dialog och möten med enskilda kunder, branscher och ackrediterade ID06 Partners, där vi informerar om alla delar i ID06 systemet. Vi genomför även uppföljande revisioner av ackrediterade ID06 Partners för att säkerställa att ID06 systemet efterlevs korrekt, utan risk för att information används felaktigt och därmed riskerar att bryta mot lagar och regler. Vi har även en nära dialog och möten med myndigheter för att tillsammans göra det vi gemensamt kan för att stärka den sunda konkurrensen, motverka skatteundandragande, otrygga arbetsförhållanden och arbetsmarknadskriminalitet.