10 okt 2023

En flyttbransch i behov av förändring

I vår artikelserie om kunskapsöverföring från byggbranschen till flyttbranschen, där ID06 AB, GLC Flytt och Brixly har gått samman för att se hur man kan få flyttbranschen att implementera ett hållbart och sunt arbetssätt, sätter vi nu ljuset på vad som är den egentliga utmaningen inom flyttbranschen.

Om man skall sammanfatta läget i flyttbranschen i Sverige idag i några meningar så kan den beskrivas som osund med stora inslag av lagöverträdelser, medvetet undanhållande av skatter, en stor andel svartarbete samt oregistrerade fordon som används felaktigt och lagvidrigt.

Till detta kan adderas att myndigheter såsom Polisen inte har kapacitet att prioritera brott inom detta område och att Skatteverket och Transportstyrelsen inte utför tillsyn och kontroller i någon större omfattning, då även de har otillräckliga resurser att sätta in.

Detta tillsammans med att det finns ett stort antal personer som är beredda att bedriva verksamhet utanför svensk lagstiftning och svenskt regelverk, skapar en osund konkurrens, dålig till skadlig arbetsmiljö och en stor andel svarta pengar och svart arbetskraft.

Med andra ord – flyttbranschen är till stora delar osund och inte hållbar!

 

Fakta (källa SCB)

Hur stor är flyttbranschen?
De större bolagen i Sverige omsätter tillsammans upp mot
1 miljard SEK.

Hur många flyttar görs per år i Sverige?
Enligt SCB flyttade 1 534 927 personer inom Sverige förra året.

Vad omsätter den totalt/år?
ca 4-5 miljarder SEK/år.

 

Hur många flyttföretag finns det?

Svårt att få fram fakta i denna fråga. Skatteverket presenterade för något år sedan för SMF att de hade fått ansökningar av ca 1700 företag för RUT-avdrag i samband med flytt, vilket verkar helt orimligt med tanke att det finns ca 60 företag i Göteborg och säkert det dubbla i Stockholm. Om de har alla nödvändiga tillstånd och försäkringar förtäljer inte historien.

Hur många sysselsätts i flyttbranschen?
Ca 10 000 personer.

Vad behöver göras av vem och när?

Under samtalen vi fört har följande utvecklingspunkter blivit tydliga och återkommande:

  • Sunda och transparanta upphandlingar på lika villkor, med en tydlig kravställan på vem som utför uppdraget och tydliga anställningsförhållanden med tydliga arbetsgivaransvar.
  • Granskning av de flyttfirmor som lämnar offert vid upphandlingar.
  • Tydliga kvalitetsmått i upphandlingen och en kravställan om erforderliga tillstånd från Transportmyndigheten kopplat till de fordon som skall användas.
  • Fastställa hur många leverantörsled som får användas och vilka leverantörer som ingår i uppdraget

Identifikation av leverantörens personal via ID06-kort inför uppdragets start och under utförandet. Dessa kontrolleras mot giltig identitetshandling så att man vet kopplingen mellan utförare och det företag som man skrivit avtal med.

– Idag vinner i majoriteten den som är billigast vid upphandling, oavsett om det är offentlig sektor eller näringslivet som är kund, reflekterar Sudo Sulejmanovic, affärsområdeschef hos GLC Flytt.

Det finns mycket att göra redan på upphandlingsstadiet. Tydliga likhetstecken finns med den situation som byggbranschen var i och i viss mån fortfarande är i.

– ID06 har verktygen. Vi uppmanar alla att använda de verktyg som redan finns, då de funkar både vid upphandling och vid utförande, säger Petra Stjernberg, ID06. Jag har daglig kontakt med företag där vi hjälper till att skapa sunda företag och arbetsplatser. Ordning och reda på arbetsplatsen är synonymt med företagets lönsamhet. Vi ser att ordning och reda är win win både företaget och kunden.

 

Kontroll av fordon

I kombination med att myndigeterna sällan utför några kontroller ute på vägarna av yrkestrafiktillstånd för godstrafik, så är det med andra ord näst intill riskfritt att bryta mot regler och lagar. Här måste myndigheterna upp på banan och skärpa sin del av arbetet. Mätningar har visat att 50% av ”flyttfirmorna” saknar trafiktillstånd för godstrafik.

Om vi lägger till att det finns leverantörer i många led under den som vann upphandlingen och att dessa tar in tillfällig personal utan kopplingar till leverantörer, så blir problemet än mer tydligt.

– Av 598 företag registrerade som flyttfirmor saknar 347 tillstånd, säger Sudo Sulejmanovic.

Om vi stannar till vid arbetsmiljöfrågan en stund så blir bilden än mer obehaglig. Utan rätt försäkringar och utrustning och med bristande kunskap för att utföra arbetet, riskeras personalens hälsa och kvaliteten i utförandet.

– Vi stöter på oegentligheter varje vecka ute på uppdragen, berättar Sudo vidare. Ett företag som anlitar en flyttfirma kan sällan säkerställa vem som utför det faktiska uppdraget, då många använder olika led av underleverantörer som inte är kontrollerade eller innehar tillstånd för att bedriva verksamhet inom transport.

Om man hos Skatteverket skulle göra en jämförelse mellan registrerade flyttfirmor och antalet ansökningar om RUT-avdrag som man får in från flyttfirmor, så skulle man finna en stor avvikelse.

Det sistnämnda är långt fler än det finns registrerade flyttfirmor.

Så redan här skulle Skatteverket i sina egna system kunna göra en kontroll för att stävja dessa regelbrott och olagligheter.

Vid ett antal granskningar som gjorts berättar Sudo hur det observerats fordon på 3,5 ton (så kallade ”lätta lastbilar”) som används utan att ha rätta tillstånd och att underentreprenören som använt fordonet inte har haft avtal med uppdragsgivaren, som i flera fall varit stat, region eller kommun.

Lastbilarna har med andra ord inte haft erforderliga trafiktillstånd för uppdraget, entreprenören har inget avtal och ingen kontrollerar personerna som utför uppdraget, deras identitet eller koppling till något registrerat flyttföretag.

Så ser en vardag ut i flyttbranschen i Sverige idag.


Vad kan branschen göra själva och vad gör man idag?

Sudo förklarar:

– Det finns bara en branschorganisation inom flytt i Sverige, Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF). Där säkerställer vi rutiner och krav för att kunna utföra våra uppdrag enligt branschstandarden som bygger på den europeiska kvalitetsstandarden (SS-EN 12522-1/2:1998). Vi på GLC Flytt ser till att all vår personal har rätt behörighet och utbildning för att kunna genomföra de uppdrag vi åtar oss.

– SMFs medlemmar kan redan idag registrera behörigheter och kompetensbevis i ID06 Kompetensdatabas.

– Vi är glada att vi har fått vara med och utveckla sund konkurrens med hjälpa av befintliga verktyg inom branschen SMF och vet att detta kan fungerar i alla branscher, säger Petra.