23 apr 2020

Hur påverkar Corona kravutbildningar och certifikat?

Det är inga förändringar i krav på utbildning och behörighet. Däremot öppnar fler kravställare upp för möjligheten till distansutbildning och även förlänger giltighetstid på intyg/certifikat vars giltighetstid går ut i närtid.

Flera utbildningsföretag erbjuder nu också distansutbildning i olika former. Kontrollera med behörig kravställare vad som gäller i varje enskilt fall. Läs mer för en kort information från några kravställare och organisationer.

Brandfarliga arbeten

Möjliggör distansutbildning inledningsvis t.o.m. 2020-08-31.
https://brandfarligaarbeten.com/nu-far-ni-erbjuda-brandfarliga-arbeten-digitalt/

Heta arbeten

Möjliggör distansutbildning inledningsvis t.o.m. 2020-08-31.
https://www.hetaarbeten.se/sv/aktuellt/behorighetsutbildning-heta-arbeten-pa-distans/

Parallellt med införande av möjlighet till distansutbildning, förlängs alla certifikat som går ut i mars och april t.o.m. den 31a Maj 2020.

Trafikverket

Trafikverket kan tillfälligt bevilja dispens från kravet på godkänt certifieringsprov, men bara om det inte är möjligt att skriva provet som vanligt. Det gäller för personer som omfattas av följande kompetenskrav:

APV Steg 2.1, 2.2, 2.3 och 3.0
Vinterväghållning Styra & Leda
Vinterväghållning Utförare
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/tillfallig-dispens-for-kompetenskrav/

MSB

Farligt gods, ADR-intyg, i den rådande situationen finns nu tillfälliga lättnader som innebär en förlängd giltighetstid för säkerhetsrådgivare
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/farligt-gods-och-paverkan-av-coronaviruset/
För det vanligast förekommande utbildningskravet vad gäller hantering av farligt gods, ADR 1.3, för personal inom bygg- & anläggning finns idag ingen lättnad. Utan här uppmanas man kontakta sin utbildningsgivare.
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/adr-utbildning/