GDPR
28 jan 2021

ID06 Bolagsdeklaration i projekten Västlänken och Olskroken planskildhet i Göteborg

Under årets första månad lyssnar vi av med Katarina Delvret, Klara Arneman och Karin Sjöberg, Projekt Västlänken och Projekt Olskroken planskildhet, hur Trafikverket har använt sig av ID06 Bolagsdeklaration.

Samarbetet mellan projekt Västlänken, projekt Olskroken planskildhet och Skatteverket startade då Andreas Wikberg från Skatteverket på Avdelning Förebygga ekonomisk brottslighet, kontaktade projektet och undrade om de ville jobba med ”Rena jobb”. Ett koncept som projekt Marieholms-förbindelsen (som knyter ihop Hisingen och Göteborgs hamn med centrala Göteborg), jobbat med. Efter det blev Västlänken pilotprojekt för detta arbete inom Trafikverket.

När ID06 Bolagsdeklaration kom 2017, valdes projekten ut som pilotprojekt för att ersätta uppföljningen av underentreprenörer, som tidigare följts upp med hjälp av de så kallade blå filerna från Skatteverket.

– Projektadministratörerna inom varje delprojekt: Olskroken, Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen och Förberedande arbeten, har använt och följt upp entreprenörer och dess anlitade underentreprenörer, i ID06 Bolagsdeklaration, inleder Katarina Delvret.

Projektadministratörerna och Skatteverket har ett mycket gott samarbete kring Rena Jobb, där ID06 Bolagsdeklaration är en viktig grund för arbetet. Fokus är att se till så entreprenören för in alla bolag som befinner sig på arbetsplatsen, i ID06 Bolagsdeklaration. Via närvarorapporten stämmer man av företagsnamn och antal personer från varje bolag som befunnit sig på arbetsplatsen och via stickkontroller säkerställer man sedan att företagen som entreprenören anlitar, är med i ID06 Bolagsdeklaration.

Skatteverket deltar i startmöten tillsammans med projekten Västlänken och Olskroken planskildhet och informerar entreprenörerna om vikten av att kontrollera underentreprenörer i samtliga led för att förhindra att oseriösa aktörer anlitas.

Genom att alla företag registreras in i ID06 Bolagsdeklaration, där det sker en ekonomisk kontroll, möjliggör det för företagen att konkurrera på lika villkor. Under projektets gång ger Skatteverket löpande stöd och det hålls även uppföljningsmöten där Skatteverket stödjer med offentliga uppgifter, frågor kring dessa och rutiner för uppföljning och ekonomisk kontroll.

15 – 20 personer hos såväl Trafikverkets projektadministration som hos huvudentreprenörerna, har använt sig av en gemensam Bolagsdeklaration för att kontrollera ungefär 1 400 underentreprenörer. Siffran avser de underentreprenörer som varit aktiva under 2020.

Hos entreprenören är det främst medarbetare inom inköp och administration som använt ID06 Bolagsdeklaration. Stickprov, som utförs av projektadministratörerna, görs bland annat av F-skatt, arbetsgivarregistrering och momsregistrering. Exempel på stickprov kan vara att se om ett företag, som har ett visst antal personer på arbetsplatsen, betalar sociala avgifter som inte räcker till det angivna antalet personer. Då görs en djupare koll av det företaget för att se om företaget i sin tur har en anlitad underleverantör som inte registrerats.

På frågan vilka konsekvenser användandet av ID06 Bolagsdeklaration medfört, beskriver Katarina Delvret följande:

– Vi har förhindrat och begränsat att oseriösa aktörer har kunnat befinna sig på arbetsplatsen och vi har identifierat ett antal leverantörer med skatteskulder, där individuella handlingsplaner tagits fram. Vi har också kunnat stoppa och stänga av leverantörer för framtida leveranser.

– För oss har ID06 Bolagsdeklaration varit ett bra verktyg i arbetet att förhindra brottslig verksamhet i projektet, avslutar Katarina Delvret.

 


För dig som vill läsa mer om Västlänken-projektet
Trafikverket – Västlänken

För dig som vill läsa mer om hur Rena Jobb säkrar seriös arbetskraft
Trafikverket – Rena jobb säkrar seriös arbetskraft