20 mar 2024

ID06 Stamp Rapport+ håller koll på fast driftställe och hjälper utländska företag att göra rätt

Skatteverket följer idag inte upp om fast driftställe uppstår trots att det är ett lagkrav och staten riskerar därför miljonförluster. Förutom statens intäktsförlust riskerar den uteblivna kontrollen och inbetalningen av inkomstskatt att snedvrida konkurrensen.

Genom ID06 Stamp Rapport+ kan utländska företag se om de är nära eller i själva verket redan har passerat gränsen för fast driftställe och därmed ska erlägga inkomstskatt i Sverige.

ID06 Stamp Rapport+ gör det även möjligt för ID06 att kontrollera efterlevnaden av lagen om fast driftställe och följa upp genom att tillskriva företagen för att få förklaringar och/eller stänga av företag som inte följer lagen från ID06-systemet.

“Ett utländskt företag som verkar i Sverige ska betala inkomstskatt om företaget har ett fast driftställe i landet.” Så står det på Skatteverkets hemsida. Fast driftställe uppstår om det utländska företaget jobbat i Sverige under en längre tid än vad skatteavtal mellan Sverige och andra EU länder kommit överens om. Skatteverket saknar idag en systematiserad granskning av utländska byggföretag och om dessa har uppnått fast driftställe.

Avsaknaden av relevant granskning av fast driftställe gör att hundratals miljoner i skattemedel riskerar att inte betalas in till den gemensamma statskassan samtidigt som det med detta även riskerar att snedvrida konkurrensen.

I och med att det idag inte finns en systematisk kontroll går efterlevnaden under myndighetsradarn. Detta gör att företag i alltför hög utsträckning undgår upptäckt om dom inte betalar in inkomstskatt för sina medarbetare fast man enligt lag är skyldig till det. Konsekvensen blir att svenska skatteintäkter uteblir och konkurrensen blir osund när seriösa företag tvingas kämpa i motvind mot oseriösa aktörer som inte gör rätt för sig.

– Med ID06 Stamp Rapport+ har vi skapat en rapport, Fast Driftställe, som nu ger ID06 förutsättning att granska och informera företagen om skyldigheten att göra rätt för sig i god tid innan fast driftställe uppstår. ID06 har nu lagt till ytterligare ett effektivt verktyg i ID06 verktygslåda för att göra det som är svårt väldigt mycket enklare och skapa en effektiv administration för företag, säger Björn Sjöstrand sakkunnig på ID06.

Sex månader eller ett år

Beroende från vilket land företaget kommer så är gränsen för att beskattas enligt fast driftställe i Sverige antingen sex månader eller ett år. Med ID06 Stamp Rapport+ senaste rapport, Fast Driftställe, syns det hur många dagar som är kvar innan ett utländskt företag ska beskattas i Sverige.

Om företaget går över gränsen så ska företaget retroaktivt betala in inkomstskatt för sina anställda, alltså från första arbetsdagen. Den nya rapporten underlättar för ID06 att kontrollera och följa upp när företag går över tidsgränsen och ska beskattas i Sverige samtidigt som utländska företag får en kontroll över sin faktiska situation och kan göra rätt för sig enligt lagstiftningen. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att medvetet göra fel. Sammantaget stärker detta sund konkurrens och ordning & reda genom ökad transparens.

100-tals miljoner i missade skatteintäkter

– Det kan röra sig om 100 tals miljoner i missade skatteintäkter men det vet vi först efter vår granskning säger Anders Ording på ID06 Företagskontroll.

ID06 Stamp har samlat in information från ID06 arbetsplatser sedan första november 2021. Nu pågår ett intensivt arbete för att kontrollera vilka företag som sedan starten passerat gränsen för fast driftställe och jämföra detta med uppgifter om de betalt in korrekt inkomstskatt enligt regelverket.

– Vår utgångspunkt och förhoppning är alltid att lagstiftningen ska fungera men de signaler vi får från marknaden säger tyvärr något annat. En av anledningarna till detta är att Skatteverket inte ens själva följer upp vilka företag som passerat gränsen för fast driftställe, säger Anders Ording på ID06 Företagskontroll.

Vid tester av ID06 Stamp Rapport+ har företag som visat sig passerat tiden för fast driftställe informerats och redan dagen efter registrerat sig hos Skatteverket med ett fast driftställe i Sverige. Företag som är osäkra kan idag själva se om de är nära eller har passerat gränsen via ID06 Stamp Rapport +. Hjälp till självhjälp är ett bra sätt att få till en positiv utveckling.

Företag kan bli avstängda

En månad innan gränsen för fast driftställe uppnås får företaget en notis via ID06 Stamp Rapport+ om att de kan närma sig gränsen för fast driftställe. När tidsgränsen har passerats ska företaget betala inkomstskatt för sina anställda retroaktivt från första dagen. Detta ska även visas upp för ID06 Företagskontroll annars riskerar företaget och alla företagets ID06-kort att stängas av och företaget kan inte längre bedriva verksamhet på ID06 arbetsplatser i Sverige.

– Att följa svensk lagstiftning och uppge fast driftställe ska vara en självklar konkurrensfördel på hela marknaden för alla seriösa utländska företag. Upphandlare och beställare blir hela tiden bättre genom att använda sig av ID06 verktyg för att granska sina entreprenörer och de som medvetet gör fel har inte på marknaden att göra säger Björn Sjöstrand sakkunnig ID06.

Faktaruta ID06 Stamp Rapport+

    • ID06 Stamp samlar in en kopia av den elektroniska personalliggaren på uppdrag av anslutna företag från byggarbetsplatser runt om i Sverige. Det är lagkrav om elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser om omfattningen av projektet är över fyra prisbasbelopp.
    • Företag kan få ut unika rapporter om b.la Ackumulerad tid på arbetsplatsen, ID06 Loggningsindex på företagsnivå eller på arbetsplatsnivå och därigenom få en bättre kontroll över den allmänna ordningen och redan på arbetsplatsen.
    • Svensk Byggkontroll rapport som följer riktlinjerna i kollektivavtalet.
    • Hjälper, följer upp och kontrollerar att företag har angett fast driftställe.

Läs mer om ID06 Stamp här.
 
ID06 AB verkar för sund konkurrens och mot arbetslivskriminalitet genom att fastställa både identiteter och arbetsgivarsamband. ID06 systemet erbjuder innovativa och säkra verktyg för att förenkla hanteringen av identiteter och kompetenser inom olika branscher. ID06 strävar efter att göra arbetslivet enklare och säkrare för alla aktörer.